Begrens søket etter

Kategori
Tidsrom
Regelverk
Konkurranseform
Saken gjelder
Avgjort av

Søkeresultat

Søk på gav 3437 treff.

Sorter på Relevans / Nyeste først

Dato: 23.02.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: ERGA Avgjort av:
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse
Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for håndverkertjenester. Klager har anført at innklagede brøt regelverket ved å avlyse konkurransen uten at det forelå saklig grunn til dette.
Dato: 19.02.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: ELOK Avgjort av: Sekretariat
Saken gjelder: Tildelingsevaluering
Dato: 15.02.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: KARS Avgjort av:
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5, Tildelingsevaluering
Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av bildediagnostiske undersøkelser. Klager anfører at innklagede har brutt de grunnleggende prinsippene om forholdsmessighet og forutberegnelighet ved å ikke opplyse om tildelingskriterienes prioritering eller vekt i løpet av forhandlingene med leverandørene. Klager anfører også at innklagede har brutt det grunnleggende kravet til etterprøvbarhet ved å ikke gi leverandørene et tilstrekkelig grunnlag for å forstå vurderingene som lå til grunn for nedvalg eller kontraktstildeling.
Dato: 14.02.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: PEAA Avgjort av:
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Endring av konkurransegrunnlag, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon
Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for inngåelse av leiekontrakt om nye kontorlokaler i Brønnøysund. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud. Klager anfører også at innklagede har brutt regelverket ved å gjøre vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget.
Dato: 14.02.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: PEAA Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 5, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon
Dato: 13.02.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: TOHO Avgjort av: Sekretariat
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5, Evaluerings- eller prismodell, Tildelingsevaluering
Dato: 12.02.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: ERGA Avgjort av:
Saken gjelder: Avvisning av leverandør
Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om vintervedlikehold av kommunale veier og plasser i kommunen. Klager har anført at innklagede brøt regelverket ved ikke å avvise en leverandør som følge av manglende forpliktelseserklæring fra underleverandør.
Dato: 12.02.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: LIRA Avgjort av:
Saken gjelder: Tildelingsevaluering
Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale med én leverandør for kjøp av eiendomsmeglertjenester. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved tildelingsevalueringen. Klager mener at klager skulle fått best uttelling for lokal kjennskap.
Dato: 09.02.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: PEAA Avgjort av:
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon
Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for innleie av maskiner, utstyr og personell til drift og vedlikehold av kommunale veier/plasser, samt andre kommunale anlegg. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å stille krav om bruk av lærlinger. Kravet står ifølge klager ikke i et rimelig forhold til kontraktens art og omfang, jf. anskaffelsesloven § 7. Klager anfører videre at innklagede har brutt det grunnleggende prinsippet om likebehandling i loven § 4 ved å stille krav om lærlinger bare i noen av innklagedes konkurranser.
Dato: 08.02.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: TOHO Avgjort av:
Saken gjelder: Tildelingsevaluering
Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for kjøp av advokattjenester i Hå kommune. Klager anfører at innklagedes skjønnsutøvelse ved evalueringene av tilbudene under tildelingskriteriet "Kvalitet" er i strid med de grunnleggende kravene i loven § 4.
Dato: 08.02.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: TOHO Avgjort av:
Saken gjelder: Tildelingsevaluering
Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av rammeavtale om forebyggende brannvern. Klager anfører at innklagade har brutt regelverket ved å fastsette evalueringsmodell etter åpning av tilbudene, og at vektingen av de enkelte prisene som inngikk i evalueringen er i strid med kravet til forutberegnelighet. Videre anfører klager at priskriteriet var ulovlig.
Dato: 07.02.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: KARS Avgjort av:
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud
Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av to rammeavtaler for leveranse av proviant og kioskvarer til Forsvaret og FFI sine fartøy. Klager anfører at innklagede har brutt forskrfiten § 24-8 annet ledd bostav a) ved å avvise klagers tilbud. Klager anfører subsidiært at likebehandlingsprinsippet er brutt når ikke også tilbudet til den andre deltakende leverandør er avvist. Atter subsidiært anfører klager at innklagede har brutt det ulovfestede kravet til anskaffelsesdokumentenes klarhet og at innklagede således har plikt til å avlyse konkurransen.
Dato: 07.02.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: KARS Avgjort av:
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 5, Erstatning, Tildelingsevaluering
Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprenør med kontraktshjelpere for prosjektering, bygging og prøvedrift av skole og flerbrukshall i Bjørevatn. Klager anfører at tildelingsevalueringen og anbudsprosessen har skjedd i strid med grunnleggende prinsipper i regelverket for offentlige anskaffelser. Klager anfører videre at vagte leverandør skulle vært avvist i henhold til anskaffelsesforskriften § 24-8 bokstav b). Klager anfører å være urettmessig forbigått i anbudskonkurransen, og ber om en vurdering av om det er grunnlag for erstatning for positiv eller negativ kontraksinteresse.
Dato: 05.02.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: ERGA Avgjort av:
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5, Tildelingsevaluering
Innklagede kunngjorde en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av brannteknisk oppgradering. Klager har anført at opprinnelig tildelingsbeslutning hvor klager ble tildelt oppdraget var lovlig. Klager har anført at senere omgjøring av tildelingsbeslutningen derfor var ulovlig. Klager har subsidiært anført at tildelingsbeslutningen var ulovlig på grunn av brudd på likebehandlingsprinsippet under gjennomføring av forhandlinger. Klager har også anført at det foreligger brudd på fortrolighetsprinsippet og taushetsplikt ved at valgte leverandør ble gitt opplysninger om klagers priser.
Dato: 01.02.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: KARS Avgjort av:
Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag
Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av teknisk rådgivertjenester innenfor brannteknikk til kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien. Klager anfører at konkurransegrunnlaget ikke ga de opplysninger som var nødvendige for å vurdere hva som ville bli vektlagt i vureringen av tildelingskriteriet kompetanse. Klager anfører videre at det foreligger svikt i forholdet mellom konkurransegrunnlaget og evalueringen som ble foretatt, og at konkurransen således ikke er gjennomført i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser.
Dato: 31.01.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: LIRA Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse
Dato: 31.01.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: LIRA Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5, Habilitet, Tildelingsevaluering
Dato: 30.01.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: ERGA Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud, Tildelingsevaluering
Dato: 30.01.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: ERGA Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium
Dato: 30.01.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: ALBS Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse