Klagegebyr

Klagegebyret er kr 8 000,–

Ved påstand om ulovlig direkte anskaffelse er gebyret kr 1 000,–

Les mer om ulike sakstyper hvis du er usikker på hvilken type sak din klage gjelder.

Klagegebyret betales til kontonummer 7694 05 18098 og innbetalingen merkes: "Klagenemnda for offentlige anskaffelser".Vi gjør oppmerksom på at klagen ikke blir behandlet eller sendt ut til innklagede før klagegebyret er mottatt. Dersom klagefristen er i ferd med å løpe ut bes klager om å kontakte sekretariatet når klagen sendes inn.

Klagegebyret skal betales inn til:

Klagenemndssekretariatet
Postboks 511, Sentrum
5805 Bergen

For klager på anskaffelser som er iverksatt etter 1. januar 2017 gjelder følgende:

Ved klage på ulovlige direkte anskaffelser blir klagegebyret tilbakebetalt i sin helhet dersom klagenemnda finner at det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse.

Ved klager på andre brudd på anskaffelsesregelverket så blir klagegebyret betalt tilbake i sin helhet dersom klagenemnda kommer til at bruddet på regelverket har påvirket resultatet av konkurransen.