Gebyrmyndigheten er tilbake

KOFA har fra 1. januar 2017 fått tilbake gebyrmyndigheten for ulovlige direkte anskaffelser. Dette innebærer at KOFA igjen har myndighet til å ilegge offentlige oppdragsgivere et gebyr opp til 15 prosent av kontraktens verdi dersom KOFA finner at vilkårene for å ilegge gebyr er tilstede. I forrige runde hadde KOFA gebyrmyndighet fra 1. januar 2007 til 1. juli 2012. Bakgrunnen for gjeninnføringen av myndigheten til KOFA var at regjeringen mente at håndhevelsen av ulovlige direkte anskaffelser ikke var effektiv nok.

Gebyrregelen i den nye lovens § 12 har store likhetstrekk med den forrige bestemmelsen. Den største forskjellen er at det nå er obligatorisk for KOFA å ilegge gebyr dersom det foreligger forsett eller grov uaktsomhet hos innklagede. Tidligere var det opp til KOFA å bestemme om det skulle ilegges gebyr eller ikke. Det er kun når det foreligger uaktsomhet at KOFA nå kan velge om det skal ilegges gebyr eller ikke.

For hvilke ulovlig direkte anskaffelser kan nemnda ilegge gebyr?

Det er viktig å merke seg at det kun er for anskaffelser som er iverksatt etter 1. januar 2017 at nemnda kan ilegge overtredelsesgebyr. Dette fremgår av forskrift om overgangsregler av 12. august 2016 § 1, at anskaffelsen er iverksatt når oppdragsgiveren har sendt ut en forespørsel til en eller flere leverandører om å melde sin interesse eller inngi tilbud i forbindelse med en planlagt anskaffelse.

Saksbehandlingsregler i gebyrsaker

Gebyrmyndigheten for ulovlige direkte anskaffelser er en forvaltningssanksjon. Saksbehandlingen i gebyrsaker er derfor noe annerledes enn i vanlige klagesaker for KOFA. Det følger at klagenemndsforskriften § 15 at i saker om overtredelsesgebyr så gjelder forvaltningsloven for nemndas virksomhet med de særlige bestemmelser som er gitt i anskaffelsesloven § 12. Til sammenligning så gjelder kun forvaltningslovens kapittel I til III for vanlige klagesaker.

Innklagede vil i gebyrsaker for eksempel motta et forhåndsvarsel før gebyr ilegges slik at innklagede har mulighet til å imøtegå de faktiske og juridiske forhold som KOFA baserer sitt varslede gebyrvedtak på.

En forskjell fra tidligere er at dersom klager senere ønsker å trekke klagen, så kan KOFA likevel fortsette behandlingen av klagen og ilegge gebyr i saken. Dette var ikke regulert i klagenemndsforskriften da KOFA hadde gebyrmyndighet forrige gang.

Det koster 1000 kroner å klage på en ulovlig direkte anskaffelse. For klager som er kommet inn etter 1. januar 2017 så vil gebyret bli betalt tilbake dersom KOFA kommer til at det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse. Alle kan klage på en ulovlig direkte anskaffelse. Saklig klageinteresse kreves ikke. KOFA har ikke tilsynsmyndighet, og kan derfor ikke ilegge gebyr uten at det foreligger en klage. Klage kan fremsettes inntil to år fra kontrakt er inngått.

Publisert: 03.01.2017 | Sist endret: 03.01.2017