Ny forskrift om konsesjonskontrakter

1. januar 2017, samtidig med ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser, og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene, trådte også en helt ny forskrift om konsesjonskontrakter i kraft. KOFA, som tidligere har hatt begrenset myndighet til å behandle klager om inngåelse av konsesjonskontrakter, kan ta imot alle saker med påstand om brudd på den nye forskriften.

En konsesjonskontrakt er en tjenestekontrakt eller en bygge- og anleggskontrakt, der vederlaget består enten utelukkende av retten til å utnytte tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene, eller en slik rett sammen med betaling. En forutsetning er at driftsrisikoen er overført fra oppdragsgiveren til leverandøren.

Et vanlig eksempel er en avtale om drift av en parkeringsplass, der leverandørens inntekter kommer fra parkeringsavgiften.

Inngåelse av slike kontrakter har i liten grad vært regulert i anskaffelsesretten. KOFAs myndighet til å behandle saker som gjelder konsesjonskontrakter, har dermed også vært begrenset.

Klagenemnda har etter klagenemndsforskriften § 1 bare myndighet til å behandle klager om brudd på anskaffelsesloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne.

Av forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 § 1‑3 (2) bokstav j fulgte det at forskriften ikke fikk anvendelse på tjenestekonsesjonskontrakter. Klagenemnda har tidligere uttalt at tjenestekonsesjoner heller ikke er omfattet av anskaffelsesloven, jf. for eksempel sak 2005/86.

Klagenemndas myndighet har derfor vært begrenset til å behandle saker om bygge- og anleggskonsesjoner, som var regulert i forskriften kapittel 24. Ut over dette har Kofa bare tatt stilling til om den aktuelle kontrakten skal kategoriseres som en tjenestekonsesjonskontrakt, eller som en vanlig tjenesteytelseskontrakt.

Den nye konsesjonskontraktforskriften omfatter både tjenestekonsesjoner og bygge- og anleggskonsesjoner, og utvider dermed hvilke sakstyper klagenemnda kan behandle. Forskriften er en inkorporering av direktiv 2014/23/EU (tjenestekonsesjonsdirektivet), og gjelder både klassisk sektor og forsyningssektoren.