?

Søkeresultat

Søk på minikonkurranse gav 38 treff.

Sorter på Relevans / Nyeste først
 • Dato: 19.07.2010 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: JOLM - Avgjort av: Klagenemnda

  rammeavtalen gjennomforte innklagede ingen minikonkurranse, men gjorde en ny vurdering av ... 5: "Tildelingskriterier og vekting ved minikonkurranse Vilkårene i rammeavtalen vil være ...

 • Dato: 18.10.2010 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: IBPE - Avgjort av: Klagenemnda

  rammeavtalen gjennomførte innklagede ingen minikonkurranse, men gjorde en ny evaluering av ... gjennomfore en evaluering, normalt etter minikonkurranse, for å velge leverandor ...

 • Dato: 04.04.2011 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: IBPE - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

  kan tildele disse til de valgte leverandørene etter en forutgående såkalt ”minikonkurranse ... enkeltstående løsningskjøpsavtaler fra Leverandøren skal SPK initiere en minikonkurranse ...

 • Dato: 19.10.2009 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: LMI - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Evaluerings- eller prismodell. Annet

  Saken gjelder: Tildelingskriterier i minikonkurranse, avvisning av tilbud fra minikonkurranse ... og kr 100.000,- skal det gjennomføres en minikonkurranse der minst to leverandører blir ...

 • Dato: 04.04.2011 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: IBPE - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

  Klager anførte at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse av multifunksjonsmaskiner, fordi disse maskinene ikke var omfattet en rammeavtale innklagede hadde inngått i 2007 om kjøp av datautstyr, og derfor ikke kunne anskaffes ved minikonkurranse etter forskriften § 6-3 (2). Det ble vist til at CPV-koden innklagede benyttet i konkurransen i 2007 ikke omfattet denne typen maskiner. Klagers anførsel førte ikke frem.

 • Dato: 10.09.2012 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: LIVE - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Annet

  Innklagede har gjennomført en minikonkurranse under en rammeavtale for anskaffelse av ... Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde ... Gjennomføring av minikonkurranse, begrunnelse, innsyn ...

 • Dato: 19.02.2015 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: TINS - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering. De generelle kravene i § 5. Erstatning

  gjennomførte innklagede en minikonkurranse, som forutsatt i konkurransegrunnlaget for ... (5) Innklagede gjennomførte sommeren 2014 en minikonkurranse for avrop på den inngåtte ...

 • Dato: 24.10.2016 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: PEAA - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse. Avvisning av tilbud

  Innklagede gjennomførte en minikonkurranse om levering av paviljonger til Mortensrud skole ... "Avrop gjøres ved at det gjennomføres minikonkurranse mellom leverandørene i rammeavtalen ...

 • Dato: 29.06.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ERGA
  Saken gjelder: Annet

  Innklagede inngikk rammeavtale om rørleggertjenester med tre leverandører. Leveranser mellom kr 150 000 og kr 500 000,- skulle skje etter en minikonkurranse mellom disse tre leverandørene. En av leverandørene var delvis eid av en av de andre leverandørene. Disse to leverandørene hadde også samme styreleder, i tillegg til at daglig leder av hvert av selskapene var styremedlem i det andre. Klager mener at det derfor ikke blir noen reell konkurranse og anfører at innklagede derfor har foretatt en ulovlig tildeling av rammeavtalen.

 • Dato: 10.09.2012 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: LIVE - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Annet

  Innklagede har gjennomført en minikonkurranse under en rammeavtale for anskaffelse av AutoPASS-brikker. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde plikt til å avvise valgte leverandør, og at begrunnelsen for tildelingen av avropet var i samsvar med regelverkets krav.

 • Dato: 19.07.2010 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: JOLM - Avgjort av: Klagenemnda

  Klager var deltaker i en parallell rammeavtale om levering av blant annet mobiltelefoni. Ved tildeling av kontrakt under rammeavtalen gjennomførte innklagede ingen minikonkurranse, men gjorde en ny vurdering av vilkårene i rammeavtalen. Blant annet la innklagede til grunn sitt eget, forventede forbruksvolum og multipliserte dette med de tilbudte enhetspriser. Klagenemnda kom til at dette ikke var en fremgangsmåte som var fastsatt i rammeavtalen, jf. forskriften § 15-3 annet ledd.

 • Dato: 19.02.2015 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: TINS - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering. De generelle kravene i § 5. Erstatning

  Klager var deltaker i en parallell rammeavtale om rehabilitering av veier og forarbeider for asfalt. Ved tildeling av kontrakt under rammeavtalen gjennomførte innklagede en minikonkurranse, som forutsatt i konkurransegrunnlaget for rammeavtalen. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt regelverket ved å anvende andre tildelingskriterier i minikonkurransen, enn det som var opplyst i konkurransegrunnlaget for rammeavtalen. Innklagede hadde plikt til å avlyse minikonkurransen som følge av denne feilen.

 • Dato: 19.10.2009 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: LMI - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Evaluerings- eller prismodell. Annet

  Klager deltok i en minikonkurranse for inngåelse av kontrakt om levering av kopimaskiner og multifunksjonelle kopimaskiner. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften § 5 ved evalueringen av tildelingskriteriet ”Kravspesifikasjon” ved å benytte en evalueringsmodell som ikke, i tilstrekkelig grad, fanger opp relevante fordeler og svakheter ved tilbudene og forskriften § 16-3 ved å åpne for at leverandørene kunne sende inn tilbudene i minikonkurransen på e-post uten å ivareta kravene til elektroniske systemer for levering av tilbud. Klagers øvrige anførsler har ikke ført fram.

 • Dato: 18.10.2010 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: IBPE - Avgjort av: Klagenemnda

  Innklagede er tilsluttet en rammeavtale med flere leverandører om levering av blant annet mobiltelefoni. Ved tildeling av kontrakt under rammeavtalen gjennomførte innklagede ingen minikonkurranse, men gjorde en ny evaluering av vilkårene i rammeavtalen. Ved vurderingen la innklagede blant annet til grunn sitt eget, forventede forbruksvolum og multipliserte dette med de tilbudte enhetspriser. Klagenemnda kom til at rammeavtalen ikke åpnet for en slik fremgangsmåte ved tildeling av kontrakt under rammeavtalen. Innklagede hadde således handlet i strid med forskriften § 15-3 (2) og kravet til forutberegnelighet, jf. loven § 5. Klagers øvrige anførsler ble ikke behandlet.

 • Dato: 24.10.2016 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: PEAA - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse. Avvisning av tilbud

  Innklagede gjennomførte en minikonkurranse om levering av paviljonger til Mortensrud skole. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud som følge av avvik fra kravspesifikasjonen, herunder krav til universell utforming i TEK10. Klagenemnda fant ikke grunnlag for å konstatere at valgte leverandørs tilbud måtte tolkes slik at det inneholdt vesentlige avvik eller forbehold. Klagers anførsel om avvisning førte således ikke frem. Klagenemnda fant imidlertid at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å gjøre vesentlige endringer i valgte leverandørs tilbud i perioden mellom tildeling og signering av kontrakt.

 • Dato: 14.01.2008 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ABJ - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium. Avvisning av tilbud. Protokollføring

  i sak 2007 /127 Klager: Xerox ... Med minikonkurranse menes konkurranse mellom de valgte Selgerne ... den enkelte virksomhet alltid gjennomføre minikonkurranse mellom Selgerne som har fått ...

 • Dato: 30.11.2009 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ISL - Avgjort av: Sekretariat
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

  at det var gjennomført en minikonkurranse blant fem leverandører til allerede inngåtte ... ”Det har vært gjennomført minikonkurranse mellom alle rammeavtaleleverandørene innenfor ...

 • Dato: 25.04.2014 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: TINS - Avgjort av: Sekretariat
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

  Det vises til Deres klage på ...  Oppdragsgiver kan om ønskelig gjennomføre minikonkurranse ... (4) Innklagede gjennomførte en minikonkurranse blant kommunenes rammeavtaleparter, og det ...

 • Dato: 20.12.2016 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: PEAA - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Begrunnelse

  leverandører som har rammeavtale vil det enkelte oppdrag bli tildelt etter minikonkurranse ... retten til å utlyse anskaffelser via DOFFIN, i stedet for å gjennomføre minikonkurranse ...

 • Dato: 18.08.2015 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: LIRA - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

  Det er ikke gjennomført minikonkurranse om avropet, slik forutsatt i konkurransegrunnlaget ... seg retten til å innhente tilbud fra avtalepartene i form av minikonkurranse mellom disse ...

 • Dato: 18.11.2015 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: TINS - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Avlysning/totalforkastelse

  "Blant de firmaer som er funnet ... det som hovedregel gjennomføres en minikonkurranse mellom leverandørene som er tildelt ... Minikonkurranse kan også gjennomføres for oppdrag under kr ...

 • Dato: 18.11.2015 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: LEAA - Avgjort av: Nemndsleder
  Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium. De generelle kravene i § 5

  AB (heretter klager) over en minikonkurranse innenfor et parallelt rammeavtaleverk med syv ... Oppdragsgiver var Statens vegvesen, Region nord (heretter innklagede) og konkurransen ...

 • Dato: 26.09.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ERGA - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag. Ulovlig tildelingskriterium. Tildelingsevaluering

  Klagenemnda for offentlige anskaffelser Postadresse Postboks 511 Sentrum 5805 Bergen ... tildeling skje etter gjennomført minikonkurranse mellom leverandørene i delkontrakten ...

 • Dato: 18.04.2011 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: MARU - Avgjort av: Sekretariat
  Saken gjelder: Avvisning av tilbud

  Klagenemnda for offentlige anskaffelser Postadresse Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen ... kravet like vilkår for å sikre reell konkurranse i minikonkurransefasen for bilombyggere ...

 • Dato: 14.05.2012 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: SIBT - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium. Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i § 5

  tiltak vil i all hovedsak finne sted etter minikonkurranse mellom leverandørene, jfr 1.6.1 ... Det skal framgå av hver enkelt minikonkurranse hvordan kriteriene vektes ...