Begrens søket etter

?

Søkeresultat

Søk på alle saker gav 3319 treff.

Sorter på Relevans / Nyeste først
 • Dato: 24.07.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: PEAA
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering. Avvisning av tilbud. De generelle kravene i § 5. Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav. Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon

  Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling om drift av ambulansebåt. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør fra konkurransen. Klager anfører også at valgte leverandørs tilbud skulle ha vært avvist, subsidiært at evalueringen er i strid med de grunnleggende kravene i § 5.

 • Dato: 19.07.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: PEAA
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering. De generelle kravene i § 5

  Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikeholdstjenester. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved evalueringen av tilbudene, herunder måten innklagede har regnet ut totalprisen på.

 • Dato: 13.07.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: LIRA
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

  Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å anskaffe en CNC fres uten konkurranse.

 • Dato: 13.07.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: LIRA
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Begrunnelse. Klageadgang/klagefrist/karens. Erstatning. Endring av konkurransegrunnlag

  Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for inspeksjon av tremaster i Hafslund Nett AS sitt forsyningsområde i Akershus og Østfold. Klager anfører at innklagede har brutt forsyningsforskriften § 21-1, ved å gi en mangelfull begrunnelse. Videre anfører klager at innklagede har brutt § 21-2, ved ikke å oppgi en karensperiode i tildelingsbrevet. Klager anfører også at innklagede har brutt regelverket ved å endre tildelingskriteriet "tilbudt løsning" og endre tolkningen av kriteriet. Klager anfører også at innklagede har brutt regelverket ved tildelingsevalueringen. Det vises i den forbindelse til at innklagede har vurdert metode under feil tildelingskriterium, og at vurderingen under tildelingskriteriet "kvalitet" er mangelfull. Det vises også til at innklagede har foretatt en vilkårlig evaluering av klagers tekniske løsning. Videre anfører klager har innklagede har brutt regelverket ved ikke å kreve innlevering av utfylt ESPD-skjema i konkurransen. Det anføres også at innklagede har brutt regelverket ved å tillate innlevering av tilbud på e-post. Det anføres at innklagede hadde avlysningsplikt som følge av de feil som er gjort. Klagenemnda bes uttale seg om vilkårene for erstatning for negativ kontraktsinteresse er oppfylt.

 • Dato: 11.07.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: LIRA
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør

  Innklagede har gjennomført en konkurranse om rammeavtale for vedlikehold av kommunale veier og plasser. Klager anfører at innklagede har brutt de grunnleggende kravene til likebehandling og forutberegnelighet i loven § 4, ved å avvise klager. Klagenemnda bes uttale seg om vilkårene for erstatning er oppfylt.

 • Dato: 07.07.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: TOHO
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering. De generelle kravene i § 5

  Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandlinger for inngåelse av kontrakt om byggearbeider på Våler stasjon. Klager har anført at innklagede har brutt regelverkets krav til forutberegnelighet og likebehandling ved å vektlegge kriterier som ikke var oppgitt i konkurransgrunnlaget, ved vilkårlig poengsetting av valgte tilbud og ved å legge vekt på forhold som skal ha blitt meddelt på befaring uten skriftlig formidling.

 • Dato: 07.07.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ALBS
  Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i § 5

  Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester. Klager har anført at de generelle kravene til likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet ble brutt ved at innklagede ikke oppga tildelingskriterienes innbyrdes prioritering på forhånd og ikke opplyste om vektingen da denne ble klar. Videre har klager anført at det ikke ble gjennomført reelle forhandlinger og at innklagede har plikt til å avlyse konkurransen.

 • Dato: 07.07.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ALBS
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

  De innklagede selskaper inngikk en samarbeidsavtale om tjenester for billettsalg. Klager har anført at denne inngåelsen medførte en ulovlig direkte anskaffelse. Klager har anført at vilkårene for unntaket for offentlig-offentlig samarbeid ikke er oppfylt fordi avtalen ikke etablerer et samarbeid i forskriftens forstand, samt at det ikke gjelder offentlige oppgaver.

 • Dato: 07.07.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ERGA
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering. Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav. Ettersending/supplering

  Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtaler for nettverksprodukter, sikkerhetsprodukter og serverprodukter. Klager har anført at valgte leverandører ikke hadde de nødvendige sertifiseringer etter kvalifikasjonskravene. Videre har klager anført at innhenting av supplerende opplysninger ikke var gjort på lovlig måte. Som en følge av dette anfører klager at tildelingsevalueringen er foretatt på feil grunnlag.

 • Dato: 05.07.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ELIS
  Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag. De generelle kravene i § 5. Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

  Innklagede kunngjorde en konkurranse for anskaffelsen av innvendige skilt til et nytt helsebygg på Ullerud i Frogn kommune. Klager anfører at innklagede har brutt de grunnleggende prinsippene i loven ved å utarbeide et uklart konkurransegrunnlag. Videre anfører klager at innklagede har brutt forskskriften ved at valgte leverandør ikke la ved en beskrivelse i tilbudet av hva tilbudet faktisk gikk ut på.

 • Dato: 05.07.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: TOHO
  Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag. Ulovlig tildelingskriterium. Evaluerings- eller prismodell. Tildelingsevaluering

  Oppgård kommune kunngjorde 2. februar 2017 en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om lekeplassutstyr. Kontrakt ble signert med valgte leverandør 6. juni 2017.

  Klager anfører at tildelingsbeslutningen må omgjøres fordi konkurransegrunnlaget har vært uklart med hensyn til hvilke forhold som gir uttelling under tildelingskriteriene "Oppdragsforståelse", "Kvalitet" og "Pris". Videre hevder klager at det ble benyttet en annen evalueringsmodell enn det som var angitt i konkurransegrunnlaget ved evalueringen av kriteriet "Oppdragsforståelse".

 • Dato: 04.07.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ELIS - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Avvisning av tilbud

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av brakkemoduler til en kontorrigg i forbindelse med utbyggingen av E16 Bagn-Bjørgo. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket for offentlig anskaffelser ved å avvise klager. Klagenemnda fant at klagers tilbud ikke var i tråd med kravspesifikasjonen.

 • Dato: 04.07.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ALBS - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

  Fylkesmannen i Hordaland og Veterinærinstituttet inngikk kontrakter om blant annet innsamling og håndtering av stamfisk til en genbank. Innklagedes anførsler om at valgte leverandør var den eneste som kunne utføre oppdraget kunne ikke berettige unntak fra kunngjøringsplikten. Klagenemnda konstaterte derfor at kontraktene representerte ulovlige direkte anskaffelser.

 • Dato: 04.07.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ALBS - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

  Fylkesmannen i Hordaland og Veterinærinstituttet inngikk kontrakter om blant annet innsamling og håndtering av stamfisk til en genbank. Innklagedes anførsler om at valgte leverandør var den eneste som kunne utføre oppdraget kunne ikke berettige unntak fra kunngjøringsplikten. Klagenemnda konstaterte derfor at kontraktene representerte ulovlige direkte anskaffelser.

 • Dato: 04.07.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: TOHO
  Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag. Tildelingsevaluering

  Oppland fylkeskommune kunngjorde 9. november 2016 en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rådgivertjenester for bygg og eiendom.

  Klager anfører at innklagede har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved utformingen av tildelingskriteriet "Funksjonalitet og ytelse" og ved evalueringen av tilbudene opp mot dette kriteriet.

 • Dato: 04.07.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ELIS
  Saken gjelder: Evaluerings- eller prismodell

  Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for ansaffelsen av en totalentreprisekontrakt for oppførelsen av et krisesentet i Trømsø. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket for offentlig anskaffelser ved å endre poengmodell for evalueringen etter tilbudene var inngitt, og at tildelingskriteriene ikke ble vektet i tråd med konkurransegrunnlaget.

 • Dato: 03.07.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ELIS
  Saken gjelder: De generelle kravene i § 5. Habilitet. Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

  Innklagede har gjennomført en konkurranse om leie av lokaler i Hamar. Klager anfører at selv om anskaffelsen faller utenfor reglene i anskaffelsesforskriften har innklagede likevel brutt de grunnleggende kravene i loven § 5 ved gjennomføringen av konkurransen. Klager gjør blant annet gjeldende at innklagede har brutt de grunnleggende prinsippene i lovens § 5 ved å godta tilbudet til en leverandør som ikke oppfylte kvalifikasjonskravene i konkurransen.  

 • Dato: 29.06.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ERGA
  Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag. Ulovlig tildelingskriterium. Tildelingsevaluering

  Innklagede har kunngjort åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av rammeavtale for landmålingstjenester. Klager har anført at tildeingskriteriene ikke gir den enkelte tilbyder en rettferdig, faktisk og reell poengscore.

 • Dato: 29.06.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ERGA
  Saken gjelder: Annet

  Innklagede inngikk rammeavtale om rørleggertjenester med tre leverandører. Leveranser mellom kr 150 000 og kr 500 000,- skulle skje etter en minikonkurranse mellom disse tre leverandørene. En av leverandørene var delvis eid av en av de andre leverandørene. Disse to leverandørene hadde også samme styreleder, i tillegg til at daglig leder av hvert av selskapene var styremedlem i det andre. Klager mener at det derfor ikke blir noen reell konkurranse og anfører at innklagede derfor har foretatt en ulovlig tildeling av rammeavtalen.

 • Dato: 29.06.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ALBS
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør

  Innklagede har gjennomført en konkurranse for anskaffelse av elektrikertjenester. Klager anfører at det er i strid med regelverket at klager ble avvist som følge av mangler ved utfylt ESPD-skjema.

 • Dato: 28.06.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: SULE - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

  Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av eksterne juridiske tjenester og eksterne konsulenttjenester innen barnevernssektoren. Innklagede har foretatt en rekke enkeltkjøp av tjenester fra private leverandører uten forutgående kunngjøring. Klagenemnda kom til at flere av enkeltkjøpene måtte ses i sammenheng innenfor fem ulike kategorier, men at ingen av tjenestekategoriene oversteg terskelverdien. Det forelå derfor ingen ulovlig direkte anskaffelse.

 • Dato: 27.06.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ERGA - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav. Ettersending/supplering

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om rekrutteringstjenester. Klager anførte at valgte leverandør skulle ha vært avvist fra konkurransen på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravene. Det ble anført at innklagede ikke hadde adgang til å innhente forpliktelseserklæringer som supplerende dokumentasjon. Klagenemnda konkluderte med at innklagede hadde adgang til å innhente supplerende opplysninger og at kvalifikasjonskravene etter suppleringen var oppfylt.

 • Dato: 26.06.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ELIS - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

  Klager anførte at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved kjøp av vektertjenester til Drammen Scener og Union Scene i Drammen kommune. Klagenemnda fant at innklagede var et offentligrettslig organ som var omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser. Etter en konkret vurdering kom nemnda til at avtalen innklagede hadde inngått med valgte leverandør var en tidsbegrenset avtale som ikke var omfattet av kunngjøringsplikten.

 • Dato: 26.06.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ERGA
  Saken gjelder: Avvisning av tilbud

  Innklagede kunngjorde åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for kjøp av pc, mobile enheter og periferiutstyr. Klager anførte at de valgte leverandørers tilbud skulle blitt avvist på grunn av avvik fra minstekrav i konkurransegrunnlaget.

 • Dato: 26.06.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: LIRA
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering

  Innklagede har gjennomført en konkurranse om en konsesjonskontrakt for brukervalgordning for brukerstyrt personlig assistanse. Klager anfører at evalueringen av klagers tilbud er i strid med de grunnleggende prinsippene om likebehandling og forutberegnelighet i lov om offentlige anskaffelser § 4. Videre anfører klager at en av de valgte leverandørene ikke oppfylte kvalifikasjonskravene, og dermed skulle vært avvist.

1 2 3 4 5 6 7 8 Neste side Siste side (133 sider totalt)