Begrens søket etter

?

Søkeresultat

Søk på alle saker gav 3235 treff.

Sorter på Relevans / Nyeste først
 • Dato: 20.02.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ALBS
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering. De generelle kravene i § 5

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester i Oslo og Akershus. Klager anfører at innklagede har brutt kravene til god forretningsskikk, likebehandling og forsvarlig saksbehandling ved at innklagede ikke har purret opp referanser som ikke svarte på innklagedes e-poster på tilstrekkelig måte. Videre anfører klager at innklagede har brutt kravet til forsvarlig saksbehandling ved å vektlegge referansene må en måte som ikke gir et forsvarlig og korrekt grunnlag for evalueringen. Klager anfører også at innklagede har handlet i strid med loven § 7 ved ikke å oppstille minstekrav til leverandørenes lønns- og arbeidsvilkår, og at innklagede har brutt kravet til forutberegnelighet vd å benytte en avropsklausul i rammevatalen som ikke reflekterer rangeringen av leverandørene i konkurransen. Til sist anfører klager at innklagede endret en lovlig tildelingsbeslutning basert på endret skjønnsutvøelse i strid med forskriften § 22-3 nr. 5.

 • Dato: 15.02.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: LIRA - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Vedståelse

  Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om "entreprise E51 Driftskontroll" i forbindelse med utbygging av Odderøya renseanlegg. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å avvise klager som følge av at klager ikke hadde erfaring med levering, programmering og idriftsettelse av toppsystemet WinCC OA. Subsidiært anførte klager at kvalifikasjonskravet var ulovlig. Klager anførte også at innklagede hadde brutt regelverket ved å inngå kontrakt med valgte leverandør uten at vedståelsesfristen var forlenget på riktig måte. Det ble fremholdt at det på den bakgrunn måtte anses som en ulovlig direkte anskaffelse å inngå kontrakt med valgte leverandør. Ingen av klagers anførsler førte frem.

 • Dato: 14.02.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: SULE
  Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av revisortjenester. Klager anfører at innklagede har brutt forskriften § 17-4 ved å fremsette kvalifikasjonskriterier som ikke er relevante for tjenesteleveransen og som medfører en meget betydelig konsentrasjon av mulige tjenesteleverandører.

 • Dato: 13.02.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: SULE
  Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

  Innklagede gjennomfører en åpen anbudskonkurranse. Klager anfører at innklagede bryter regelverket for offentlige anskaffelser ved å kreve at tilbyderne har sentral godkjenning.

 • Dato: 07.02.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ELIS
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

  Innklagede sendte ut invitasjon og konsesjonsgrunnlag til konkurranse om konsesjonsavtale for kjøp av brukerstyrt personlig assisanse for kommunene Randaberg, Sandnes og Sola. Klager har anført at innklagede har gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse ved å ikke kunngjøre anskaffelsen på DOFFIN.

 • Dato: 03.02.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ELOK - Avgjort av: Nemndsleder
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

  Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av fergetjenester. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å avvise klager som følge av manglende innlevering av HMS-egenerklæring. Klager hevdet at innklagede hadde plikt til å be klager om å ettersende denne egenerklæringen og at det ikke var grunnlag for å avvise klager. Sekretariatet fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved å avvise klager som følge av manglende innlevering av HMS-egenerklæring. Sekretariatet konkluderte videre med at innklagede i dette tilfellet ikke hadde plikt til å gi klager en tilleggsfrist for ettersendelse av dokumentasjon.

  Avvisningsvedtaket ble klaget inn for klagenemndas leder, som opprettholdt sekretariatets vedtak.

 • Dato: 02.02.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ALBS - Avgjort av: Sekretariat
  Saken gjelder: De generelle kravene i § 5

  Innklagede gikk ut med en tilbudsforsespørsel 1. juli 2016 der innklagede søkte nye lokaler til Brevik sjøtrafikksentral. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å vektlegge hovedoppgavene til sjøtrafikksentraltjenesten ved valg av ny lokasjon, herunder fri sikt til skipsleia. Videre anførte klager at innklagede har brutt regelverlet ved at valg av ny lokasjon ville bli dyrere enn å beholde dagens lokaler. Sekretariatet fant at fri sikt til skipsleia var vektlagt i vurderingen av tilbudene og at klagers anførsler klart ikke kunne føre frem. På denne bakgrunn ble saken avvist som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. klagenemndsforskriften § 9.

 • Dato: 01.02.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ELOK - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium. Begrunnelse. De generelle kravene i § 5

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av møbler og inventar til en skole. Klager anførte at innklagede hadde brutt forskriften § 20-16 (1) ved ikke å gi en tilstrekkelig begrunnelse for valg av leverandør. Klagenemnda fant at slik innklagede hadde utformet begrunnelsen gav ikke denne tilstrekkelig grunnlag for å kunne imøtegå tildelingsbeslutningen. Klagers anførsel om at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å inngå kontrakt med valgte leverandør etter vedståelsesfristens utløp, førte ikke frem. Heller ikke klagers anførsler om ulovlig tildelingskriterium, ufullstendig konkurransegrunnlag eller brudd på forhandlingsforbudet førte frem.

 • Dato: 31.01.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: LIRA - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i § 5

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av entreprisen "D008 Elektro/Tele" for nye Deichmanske hovedbibliotek. Klager anførte at innklagede hadde brutt forskriften § 20-12 (1) bokstav a ved ikke å avvise valgte leverandør som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om "betydelig erfaring med tilsvarende oppdrag". Klager begrunnet dette med at innklagede ikke kunne legge til grunn referanseprosjektet Høyskolen i Bergen som var beskrevet i valgte leverandørs tilbud. Klagenemnda kom til at innklagede kunne legge til grunn referanseprosjektet, og anførselen førte derfor ikke frem. Klager anførte også at innklagede hadde brutt regelverket ved evalueringen av tildelingskriteriet "Kompetanse hos nøkkelpersonell. Ledelseserfaring og samarbeidsevne hos prosjektleder". Heller ikke denne anførselen førte frem.

 • Dato: 31.01.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ALBS - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Evaluerings- eller prismodell. De generelle kravene i § 5

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om utvikling av e-læringskurs for ledere i staten. Klager fikk medhold i at innklagede hadde brutt forskriften § 22-2 (2) ved å evaluere tilbudsprisene på en annen måte enn konkurransegrunnlaget gav anvisning på.

 • Dato: 26.01.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ELIS
  Saken gjelder: Avvisning av tilbud

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelsen av spylingstjenester til ledningsnettet i kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. Klager anførte at valgte leverandør ikke oppfylte kvalifikasjonskravene og at valgte leverandør derfor skulle vært avvist fra konkurransen.

 • Dato: 25.01.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ELOK - Avgjort av: Nemndsleder
  Saken gjelder: Evaluerings- eller prismodell. Tildelingsevaluering

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vikarer innen ulike helsetjenester i kommunen. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å benytte en uklar prisformel som la til rette for at timeprisen kunne endres ved at deler av vikarenes lønn ble utbetalt som kost, og dermed reduserte timelønnen til vikarene. Klager hevdet at prisformelen i realiteten gav en anvisning på at tilbudene ville sammenlignes basert på timelønn og ikke på vikargebyr slik det var lagt opp til i konkurransegrunnlaget, og at dette representerte et brudd på kravet til likebehandling og forutberegnelighet i loven § 5. Sekretariatet fant at det ikke var tvilsomt at tilbudene skulle sammenlignes og evalueres ut i fra laveste tilbudte vikargebyr. I tillegg var de øvrige priselementene som inngikk klart angitt. Klagers anførsel gav heller ikke grunnlag for å konstatere brudd på likebehandlingsprinsippet.

  Avvisningsvedtaket ble klaget inn for klagenemndas leder, som opprettholdt sekretariatets vedtak.

 • Dato: 25.01.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ELIS - Avgjort av: Sekretariat
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse. Annet

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av seismiske undersøkelser i Tørrfjorden i Sørfold kommune. Klager anførte at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å inngå kontrakt med ny leverandør etter den første leverandøren som innklagede inngikk kontrakt med gikk konkurs. Klager anførte i den forbindelse at innklagede fremdeles var bundet av kunngjøringen hvor klager ble rangert som nr. 2.

  Sekretariatet fant at det ikke var gjennomført en ulovlig direkteanskaffelse, da plikten til å kunngjøre kun gjelder for

  anskaffelser med en anslått verdi som overstiger 500 000 kroner jf. forskriften § 2-1 (2), jf. forskriften § 9-1, det var ubestridt at anskaffelsen hadde en verdi under terskelverdien. Videre fant sekretariatet at anførselen om at innklagede skulle være bundet av verdianslaget som lå til grunn når konkurransen opprinnelig ble kunngjort, manglet rettslig grunnlag.

  Ettersom sekretariatet fant at klagen klart ikke kunne føre frem, ble den avvist som

  uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. klagenemndforskriften § 9.

 • Dato: 24.01.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ALBS - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

  Innklagede kunngjorde en intensjonskunngjøring om tildeling av kontrakt for kjøp av elektronisk låsesystem med integrasjon mot innklagedes eksisterende system for journalføring, medisinadministrasjon og arbeidslister. Innklagede hadde ikke dokumentert at unntak fra kunngjøringsplikten var anvendelig. Klagenemnda konstaterte derfor at innklagede hadde brutt forskriften § 9-1 ved å gjennomføre en konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring etter forskriften § 2-1 (2) bokstav a, uten at bestemmelsen gav hjemmel for dette.

 • Dato: 24.01.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: PEAA - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

  Innklagede kjøpte ved ulike anledninger – og fra ulike leverandører – catering for over 500 000 kr ekskl. mva. uten forutgående kunngjøring av en konkurranse. Disse kjøpene utgjorde ifølge klager en ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemnda fant at kjøpene ikke utgjorde "regelmessige" kontrakter etter forskriften § 2‑3 (11). Klagers anførsel om ulovlig direkte anskaffelse førte på denne bakgrunn ikke frem. Uttalelser om hvorvidt innklagede var å anse som et offentligrettslig organ etter forskriften § 1‑2 (2).

 • Dato: 20.01.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ELOK
  Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse elektriske taxisykler med servicavtale. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud som følge av avvik fra minimumskravene. I tillegg inneholder tilbudet vesentlige avvik fra kravspesifikasjonen. Heller ikke kvalifikasjonskravet om erfaring fra tilsvarende oppdrag var oppfylt. Videre har klager vist til at innklagede har foretatt en vesentlig endring av konkurransegrunnlaget ved å frafalle flere av minimumskravene. I tillegg er det anført at tildelingskriteriene "kvalitet" og "Service på levering" ikke er utformet på en tilstrekkelig klar måte. Kriteriene er dermed i strid med kravet til forutberegnelighet. Innklagede har også gitt en begrunnelse som ikke er i samsvar med regelverkets krav.  

 • Dato: 20.01.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ELIS - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Avvisning av tilbud

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rivning av to bygninger i Nesna kommune. Deler av rivningsarbeidet gjaldt fjerning av farlig avfall i de aktuelle bygningene. Valgte leverandør tok forbehold om farlig avfall i rivningsmassene. I valgte leverandørs tilbud var det samtidig beskrevet hvordan det farlige avfallet ville bli håndtert. Når valgte leverandørs tilbud ble lest i sammenheng var det derfor lite nærliggende å forstå tilbudet på den måten at kostnader for fjerning av det farlige avfallet ikke var inkludert i tilbudet. At det ble avklart med valgte leverandør at kostnadene for fjerning av det farlige avfallet var inkludert ble ikke ansett som et brudd på forhandlingsforbudet. Klager fikk heller ikke medhold i sin anførsel om at valgte leverandør skulle vært avvist.

 • Dato: 20.01.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ELIS - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for sanering av et VA-anlegg i Stange kommune. Klagenemnda kom til at innklagedes evaluering av tildelingskriteriet "gjennomføringsevne" ikke var i tråd med konkurransegrunnlaget. Dissens.

 • Dato: 19.01.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: LIRA - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Avvisning av tilbud. Habilitet

   Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for bygging av Andslimoen sykehjem. Klagenemnda kom til at kvalifikasjonskravet om "påkrevde faglige godkjenninger/ autorisasjoner" var ulovlig. Innklagede fremholdt at kvalifikasjonskravet måtte forstås slik at ettersom ordningen med lokal godkjenning var bortfalt, var ikke godkjenning innen de opplistede fagområdene lenger "påkrevd". Klagenemnda uttalte at dersom kvalifikasjonskravet ble forstått på denne måten, ville ikke kvalifikasjonskravet ha noe innhold. Dette ble ansett ikke å være i samsvar med klarhetskravet slik det er formulert av EU-domstolen. Ettersom kvalifikasjonskravet var ulovlig, måtte konsekvensen av dette være at konkurransen ble avlyst. På bakgrunn av resultatet klagenemnda kom til, ble det ikke tatt stilling til klagers øvrige anførsler.

 • Dato: 19.01.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ALBS - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Avvisning av tilbud

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vedlikeholds- og reparasjonstjenester i forbindelse med ombygging av et fartøy. Klagenemnda kom til at de innklagede hadde brutt forskriften § 20-13 (1) bokstav e ved å avvise klagers tilbud uten at bestemmelsen ga grunnlag for dette. Klagers tilbud inneholdt ikke avvik fra eller forbehold mot kravspesifikasjonen.

 • Dato: 18.01.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: LIRA
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering

  Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale med én leverandør for anskaffelse av ventilasjonstjenester og materiell. Klager anfører at innklagede har brutt forskriften § 20-12 (1) bokstav a, ved ikke å avvise valgte leverandør som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om "tilstrekkelig ansvarsrett for tiltaket". Klager anfører også at innklagede har brutt regelverket ved tildelingsevalueringen, ved å legge til grunn valgte leverandørs oppgitte responstid på 30 minutter. Klager fremholder at den oppgitte responstiden er urealistisk med hensyn til det geografiske området som skal dekkes av rammeavtalen.

 • Dato: 18.01.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ALBS - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Avvisning av tilbud

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise for rehabilitering av undervisningsbygg og kantinebygg, samt oppføring av nybygg, ved Rosthaug videregående skole i Buskerud. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved evalueringen av tilbudene, ettersom valgte leverandørs skulle vært trukket i poeng for ikke å tilby noen anleggsleder. Eventuelt skulle valgte leverandørs tilbud vært avvist. Klagers anførsler førte ikke frem.

 • Dato: 18.01.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: PEAA - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Avvisning av tilbud. De generelle kravene i § 5. Avlysning/totalforkastelse. Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av LED-lanterner og LED-overrettlys. Klagenemnda fant at innklagede hadde rett og plikt til å omgjøre avvisningen av valgte leverandørs tilbud. Klagers anførsel om brudd på kravet til likebehandling ved ulik praktisering av avvisningsplikten, førte ikke frem. Klagers anførsel om brudd på kravet til likebehandling ved manglende utjevning av eksisterende leverandørs konkurransefordeler, ble ikke behandlet.

 • Dato: 17.01.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ALBS
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

  Innklagede har kunngjort en intensjonskunngjøring om inngåelse av kontrakt med Fram Web AS om etablering og videre vedlikehold av system for varsling av befolkning på sms og telefon. Klager anfører innklagede har brutt kunngjøringsplikten i forskriften § 9-1, og at unntaket fra plikten til  kunngjøring ikke gjør seg gjeldende.

 • Dato: 13.01.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ELIS
  Saken gjelder: De generelle kravene i § 5. Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

  Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelsen av drifts- og vedlikeholdstjenester av hovedveier i Oslo kommune. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å avvise klager fra konkurransen. I tillegg har klager anført at kvalifikasjonskravene ikke var egnede eller proporsjonale.

1 2 3 4 5 6 7 8 Neste side Siste side (130 sider totalt)