Begrens søket etter

?

Søkeresultat

Søk på alle saker gav 3388 treff.

Sorter på Relevans / Nyeste først
 • Dato: 18.11.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ERGA
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering

  Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for prosjektadministrative oppgaver til kommunene på Øvre Romerike. Klager har anført at innklagede har brutt regelverket ved evalueringen av tildelingskriteriet om kvalitet.

 • Dato: 16.11.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ERGA
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Avvisning av tilbud. Avlysning/totalforkastelse

  Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for rammeavtale om kjøp og pakking av legemidler på vegne av 71 kommuner og 20 private enheter. Klager har anført at innklagedes tildelingsevaluering er ulovlig. Klager har anført innklagede ikke hadde anledning til å fravike den meddelte poengfordelingsmodellen etter at tilbudene var åpnet. Klager anfører videre at innklagede skulle avvist to leverandørers tilbud som følge av vesentlige avvik.

 • Dato: 13.11.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: TOHO
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering

  Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse om arbeid knyttet til bygging av avskjærende grøfter og overvannsledning. Klager anfører at tildelingskriteriet "Kvalitet" ikke er evaluert og vektet i tråd med informasjonen som ble gitt i konkurransegrunnlaget.

 • Dato: 13.11.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: SULE
  Saken gjelder: Begrunnelse

  Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en rammeavtale for anskaffelse av rammeavtalte for arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenster, heruner prosjekt- og byggeledelse, innenfor fagområdene vei, vann, avløp og bygg. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å gi tilstrekkelig begrunnelse for valg av leverandør.

 • Dato: 13.11.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ERGA
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør

  Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av parallell rammeavtale på IKT-utstyr. Klager har anført at innklagede brøt regelverket ved å avvise klager fra konkurransen.

 • Dato: 12.11.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: SULE
  Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

  Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffels av rivningsarbeider. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud.

 • Dato: 10.11.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: TOHO
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav. Ettersending/supplering

  Statens vegvesen Region Vest gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for bygging av bro på fylkesvei 505 Skjæveland - Foss Eikeland. Eneste tildelingskriteriet var laveste pris. Klager anfører at valgte leverandør skulle vært avvist fordi arbeidsfelleskapet ikke oppfylte kvalifikasjonskravene. I denne forbindelse hevder klager at innklagede har lagt til grunn feil faktum og fortolket kriteriene feil. Klager har også anført at innklagede har innhentet dokumentasjon fra valgte leverandør utover det som lovlig kan avklares etter regelverket for offentlige anskaffelser.

 • Dato: 09.11.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: LIRA - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag. Ulovlig tildelingskriterium. Tildelingsevaluering. Avlysning/totalforkastelse

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for kjøp av møbler til skole/SFO, barnehage og kontor, med tilhørende utstyr. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt regelverket ved fastsettelsen av metoden for evalueringen av tildelingskriteriet service – leveringstid og garantitid. Konkurransen måtte avlyses som følge av denne feilen. På grunn av resultatet klagenemnda kom til, ble klagers øvrige anførsler ikke behandlet.

 • Dato: 09.11.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ERGA
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Avvisning av tilbud

  Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for kjøp av tjenester for privat parkeringsregulering ved fylkeskommunale eiendommer. Klager har anført at innklagede brøt regelverket ved å avvise tilbudet til klager. Klager har også anført at innklagede brøt regelverket ved ikke å tildele kontrakt til klager for etablering og drift av parkeringsområdene i Tromsø og Harstad. Dette fordi klager hadde det laveste utvelgelsesbeløpet.

 • Dato: 08.11.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: PEAA
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

  Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for kjøp av brøyting på kommunale veier og plasser. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør.

 • Dato: 08.11.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: PEAA
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

  Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse om drift og vedlikehold av kommunale veier. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør.

 • Dato: 08.11.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ERGA
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse. Feil i/uklart konkurransegrunnlag

  Innklagede kunngjorde i 2015 en konkurranse for anskaffelse av såkalt HUET-trening. Klager har vist til at selskapet først ble avvist på grunn av manglende kvalifikasjon, men at dette etter klage skulle omgjøres. Innklagede meddelte klager at prosessen ville bli annulert og at ny utlysning skulle komme samme høsten. Klager har vist til at dette ikke ble gjort, og at innklagede har fortsatt å benytte seg av tidligere leverandør. Klager har anført at dette medfører en ulovlig direkte anskaffelse. 

  Innklagede kunngjorde en tilsvarende åpen anbudskonkurranse på nytt i 2017. Klager har anført at konkurransegrunnlaget var uklart og/eller mangelfullt, og at dette hadde en konkurransevridende effekt. Klager har videre anført at valgte leverandørs økonomi medførte en utfordring med hensyn til forventninger til leveranse og sikkerhet i kontraktsperioden.

 • Dato: 08.11.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: TOHO
  Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i § 5

  Sola kommune kunngjorde 11. april 2017 en invitasjon til å søke om å få tildelt konsesjon til å drive miljøtjenester i bolig for personer med psykisk utviklingshemming. Klager anfører at innklagede har brutt de grunnleggende prinsippene i loven § 4 ved evalueringen av tilbudene i henhold til tildelingskriteriene "Kvalitet" og "Pris", og at konkurransegrunnlaget var utformet i strid med regelverket.

 • Dato: 08.11.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: TOHO
  Saken gjelder: Avvisning av tilbud

  Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om anskaffelse av drift av fylkesvegferjesamband. Klager ble innstilt som nr. 2. Klager anfører at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist fordi det inneholdt vesentlige avvik fra minimumskravene i konkurransen, subsidiært at det inneholdt vesentlige forbehold mot kontraktsbestemmelsene.

 • Dato: 08.11.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ERGA
  Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium. Tildelingsevaluering

  Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for rammeavtale om kjøp og pakking av legemidler på vegne av 71 kommuner og 20 private enheter. Klager har anført at innklagede har begått feil i forbindelse med evalueringen av tilbudene. Klager mener dette innebærer at tildelingsbeslutningen er ulovlig og dermed må omgjøres.

 • Dato: 07.11.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ELIS - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av utleieboliger til vanskeligstilte i Dyrøy kommune. Klagenemnda konkluderte med at innklagede hadde saklig grunn til å avlyse konkurransen som følge av uklarheter i konkurransegrunnlaget. På bakgrunn av resultatet klagenemnda kom til, ble det ikke tatt stilling til klagers øvrige anførsel.

 • Dato: 07.11.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ALBS - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Begrunnelse. De generelle kravene i § 5. Endring av konkurransegrunnlag

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av tiltakstjenester til barnevernet. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å opplyse om at innklagede ønsket korte redegjørelser på hvert enkelt spørsmål, samtidig som de leverandørene som ga lange og utfyllende besvarelser fikk høyest poengsum under tildelingskriteriet. Videre anførte klager at utformingen av det skriftlige tilbudet hadde fått større betydning enn rådgivernes faglige kompetanse og erfaring, og at dette representerte et brudd på regelverket. Disse anførslene førte ikke frem. Klagenemnda konkluderte imidlertid med at innklagede hadde brutt begrunnelsesplikten i forskriften § 11-14 nr. 1.

 • Dato: 06.11.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ALBS
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i § 5. Avlysning/totalforkastelse

  Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for totalentreprise ved Sandsli sykehjem. Klager anfører at tildelingsbeslutningen om å tildele kontrakten til valgte leverandør er ulvolig fordi evalueringen ikke er basert på riktig faktum og fordi den ikke var i samsvar med tildelingskriteriet og de grunnleggende kravene i loven § 5. Det anføres også at det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse i form av en vesentlig endring i kontrakten som ble inngått.

 • Dato: 03.11.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ELOK - Avgjort av: Nemndsleder
  Saken gjelder: De generelle kravene i § 5. Forhandlingsforbud. Reelle forhandlinger. Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

  Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av brøyting og vintervedlikeholdstjenester. Saken ble brakt inn av klagerne Gjermund Hellum AS og Harald Inge Sand og Svein Kjetil Lersbryggen. Klagene ble behandlet samlet. Klagerne anførte at  anførte at innklagede hadde brutt forskriften § 11-8 (2) ved å gi tilbyderne under forhandlingene adgang til å legge til flere roder i sine tilbud. Sekretariatet fant ikke noe prinsipielt til hinder for at tilbyderne fikk mulighet til å utvide tilbudet til også å omfatte deler som leverandørene opprinnelig ikke hadde tilbudt ved en konkurranse med forhandling som følger forskriften del II. Klagernes anførsel om at det ikke var ført reelle forhandlinger førte heller ikke frem. Klagerne anførte videre at det var gjort vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget etter tilbudsfristens utløp. Sekretariatet fant at det åpenbart ikke var tale om en endring som etter sin karakter kunne påvirket leverandørenes ønske eller mulighet til å delta i konkurransen. Anførselen førte derfor klart ikke frem. Klagernes øvrige anførsler om manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav og innsyn i valgte leverandør delpriser, førte heller ikke frem. Sekretariatet avviste derfor klagen som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda fordi den klart ikke kunne føre frem.

  Avvisningsvedtaket ble klaget inn for klagenemndas leder, som opprettholdt sekretariatets vedtak.

 • Dato: 03.11.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ELOK - Avgjort av: Nemndsleder
  Saken gjelder: De generelle kravene i § 5. Reelle forhandlinger

  Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av brøyting og vintervedlikeholdstjenester. Saken ble brakt inn av klagerne Gjermund Hellum AS og Harald Inge Sand og Svein Kjetil Lersbryggen. Klagene ble behandlet samlet. Klagerne anførte at  anførte at innklagede hadde brutt forskriften § 11-8 (2) ved å gi tilbyderne under forhandlingene adgang til å legge til flere roder i sine tilbud. Sekretariatet fant ikke noe prinsipielt til hinder for at tilbyderne fikk mulighet til å utvide tilbudet til også å omfatte deler som leverandørene opprinnelig ikke hadde tilbudt ved en konkurranse med forhandling som følger forskriften del II. Klagernes anførsel om at det ikke var ført reelle forhandlinger førte heller ikke frem. Klagerne anførte videre at det var gjort vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget etter tilbudsfristens utløp. Sekretariatet fant at det åpenbart ikke var tale om en endring som etter sin karakter kunne påvirket leverandørenes ønske eller mulighet til å delta i konkurransen. Anførselen førte derfor klart ikke frem. Klagernes øvrige anførsler om manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav og innsyn i valgte leverandør delpriser, førte heller ikke frem. Sekretariatet avviste derfor klagen som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda fordi den klart ikke kunne føre frem.

  Avvisningsvedtaket ble klaget inn for klagenemndas leder, som opprettholdt sekretariatets vedtak.

 • Dato: 02.11.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: TOHO
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør. De generelle kravene i § 5

  Innklagede gjennomførte en tilbudskonkurranse med dialog for anskaffelse av entreprise for maskin- og rørarbeider ved oppføring av nytt UV-desinfeksjonsbygg.

  Klager anfører at valgte leverandør skulle ha vært avvist fordi selskapet ikke oppfylte kvalifikasjonskravene. I tillegg anfører klager at innklagede har brutt de grunnleggende kravene til likebehandling og forutberegnelighet ved gjennomføring av dialogen.

 • Dato: 02.11.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ALBS
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

  Innklagede har inngått en avtale om levering av SAP HANA uten forutgående konkurranse. Innklagede gjennomførte videre i 2002 en konkurranse for anskaffelse av en løsning innen lønns- og personalområdet. Klager anfører at innklagede har gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse. For det første anfører klager at den opprinnelige avtalen er overdratt til leverandørens underleverandør, og at dette utgjør en vesentlig endring av kontrakten. Videre anføres det utgjør en vesentlig endring at en rekke nye offentlige organer har sluttet seg til innklagedes løsning, slik at den opprinnelige avtalen med leverandøren er betydelig utvidet. Klager anfører også at de nye funksjonelle kravene som ligger til grunn for valg av SAP HANA, omfanget av behov for nye lisenser og konsulentbistand til å utføre tilpasninger, er samlet av en slik karakter at det kan sammenlignes med en ny anskaffelse. Videre anfører klager at det ikke er tillatt å anskaffe SAP HANA direkte ettersom eneleverandørunntaket ikke gjelder i det aktuelle tilfellet. Til sist anfører klager at den opprinnelige kontraktens varighet på 25 år er i strid med anskaffelsesloven § 4s krav til konkurranse så langt det er mulig.

 • Dato: 31.10.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ALBS - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering. De generelle kravene i § 5

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rivning av bygninger i Måselv kommune. Klager anførte at innklagede hadde brutt de generelle kravene i § 5 ved evalueringen av tilbudene i forhold til tildelingskriteriet kvalitet. Partene var uenige om hvorvidt innklagede hadde bygget på avviksmeldinger fra prosjekter som klager hadde gjennomført for innklagede tidligere. I denne forbindelse anførte klager at innklagede hadde lagt feil faktum til grunn. Nemnda kom til at innklagede ikke hadde oppfylt kravet til etterprøvbarhet ved evalueringen av klagers tilbud i forhold til underkriteriet eksterne referanser. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

 • Dato: 25.10.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: KARS - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Avvisning av tilbud. Avlysning/totalforkastelse

  Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse om gjenoppbygging av hovedbygningen ved Ringve Musikkmuseum etter brann. Konkurransen ble avlyst, og ny konkurranse ble kunngjort. Klager anførte at avlysningen av den første konkurransen var usaklig. Da fristen for klage var oversittet, tok ikke klagenemnda denne del av klagen til behandling. Klager anførte imidlertid også at tildeling av kontrakt var foretatt i strid med de grunnleggende krav i lov om offentlige anskaffelser § 5, samt at valgte leverandør skulle vært avvist fordi valgte leverandør ikke oppfylte dokumentasjonskrav oppstilt i konkurransegrunnlaget. Klagers anførsler førte ikke frem.

 • Dato: 25.10.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: PEAA
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

  Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for levering og montering av elektrotekniske anlegg inkludert SRO langs E134 mellom Gvammen og Århus. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å avvise klager fra konkurransen uten å ha hjemmel for dette.

1 2 3 4 5 6 7 8 Neste side Siste side (136 sider totalt)