Begrens søket etter

?

Søkeresultat

Søk på alle saker gav 3280 treff.

Sorter på Relevans / Nyeste først
 • Dato: 18.05.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: PEAA
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

  Innklagede gjennomførte i desember 2015 en åpen anbudskonkurranse om kjøp av tjenester for eiendomsskattetaksering. Klager anfører at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å gjøre vesentlige endringer i den kontrakten som ble inngått.

 • Dato: 18.05.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: LIRA
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering. De generelle kravene i § 5

  Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for anskaffelse av skoleadministrativt system. Klager anfører at innklagede har endret begrunnelse for tildelingen i strid med de grunnleggende kravene i loven § 5. Videre anfører klager at innklagede har brutt kravene til likebehandling og forutberegnelighet ved "å plusse på" ekstra ytelser i tilbudet fra klager. Klagenemnda bes uttale seg om hvorvidt vilkårene for erstatning er oppfylt.

 • Dato: 16.05.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: PEAA
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering. De generelle kravene i § 5

  Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for inngåelse av kontrakt om sporarbeider, KL-arbeider og grunnarbeider i prosjektet "Heimdal stasjon - forlengelse spor 3". Klager anfører at innklagede har brutt de grunnleggende prinsippene i loven § 4 ved å tillate valgte leverandør å prise leveransen og ettersende dokumenter, etter fristen for å levere endelig tilbud hadde gått ut. Klager anfører videre at innklagede har brutt regelverket ved å trekke klager uforholdsmessig mye under punktet som gjaldt beskrivelse av grensesnittet mot andre entrepriser.

 • Dato: 15.05.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: LIRA
  Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse

  Innklagede har avlyst en åpen anbudskonkurranse for en rammeavtale for pasientreiser samt smågodstransport. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å avlyse konkurransen uten saklig grunn.

 • Dato: 15.05.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: LIRA
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering. Avvisning av tilbud. Begrunnelse. Ettersending/supplering

  Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for armaturer til utskifting av vei- og gatelys. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav. Klager fremholder i denne forbindelse at det ikke var anledning til å ettersende forpliktelseserklæring. Subsidiært anfører klager at innklagede har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud, som følge av at tilbudet ikke er på norsk. Det anføres også at innklagede har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud som følge av avvik fra minstekrav i konkurransegrunnlaget. Det anføres også at innklagede har brutt regelverket ved evalueringen av valgte leverandørs tilbud. Klager anfører også at begrunnelsen for tildelingen ikke er i samsvar med regelverket.

 • Dato: 10.05.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ELIS
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for bygging av gangbro Nygårdstangen i Bergen.  Klager anfører at klager ikke skulle ha vært avvist fra konkurransen, fordi klager hadde dokumentert at de hadde slik erfaring som etterspurt i konkurransegrunnlaget. Klager gjør derfor gjeldende at innklagede har brutt regelverket ved å avvise klager.

 • Dato: 10.05.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ALBS - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Begrunnelse. De generelle kravene i § 5. Endring av konkurransegrunnlag

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av tolketjenester. Klager anførte at evalueringen av tilbudene var gjennomført i strid med kravet til forutberegnelighet. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt kravet om forutberegnelighet ved evalueringen av tilbudene i forhold til tildelingskriteriet "Pris/anskaffelseskostnad". Klager fikk videre medhold i sin anførsel om at det forelå brudd på begrunnelsesplikten.

 • Dato: 10.05.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: LIRA - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Avlysning/totalforkastelse

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise for oppføring av nybygg og rehabilitering av Sveio skole. Klagenemnda kom til at kvalifikasjonskravet om å ha "den tilstrekkelige faglige kompetanse slik at han kan få de nødvendige tillatelser som kreves etter plan- og bygningslova" var ulovlig. Ettersom kvalifikasjonskravet var ulovlig, måtte konsekvensen av dette være at konkurransen ble avlyst. Dissens.

 • Dato: 09.05.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: TOHO - Avgjort av: Nemndsleder
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

  Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av infrastruktur for bygging av boligfelt. Klager ble avvist på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav om erfaring og ressurser, men anførte at avvisningen bygget på en for snever fortolkning av kvalifikasjonskravet i strid med loven § 5. Klager hevdet i denne forbindelse at konkurransegrunnlaget ikke kunne forstås slik at det var stilt krav om at leverandøren hadde vært hovedentreprenør i de oppgitte referanseprosjektene, og at det heller ikke kunne stilles krav om at selskapets årlige omsetning var like stor eller større enn det utlyste prosjektets verdi.

  I begrunnelsen for avvisningen fremgikk det imidlertid at det var flere forhold som gjorde at innklagede vurderte det slik at klager ikke oppfylte kvalifikasjonskravet. Det mest fremtredende forholdet var at referanseprosjektene klager viste til var av en helt annen størrelsesorden enn det utlyste prosjektet. Dette var noe innklagede helt klart hadde mulighet til å legge avgjørende vekt på innenfor konkurransegrunnlagets rammer. Sekretariatet avviste derfor klagen som uhensiktsmessig for behandling fordi den klart ikke kunne føre frem.

  Avvisningsvedtaket ble klaget inn for klagenemndas leder, som opprettholdt sekretariatets vedtak.

 • Dato: 09.05.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: SULE - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Avvisning av tilbud

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med oppføringen av Vigrestad barnehage. Klagenemnda kom til at innklagede rettmessig hadde avvist klagers tilbud med hjemmel i forskriften § 11-11 (1) bokstav f.

 • Dato: 03.05.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: PEAA
  Saken gjelder: Innsyn/taushetsplikt

  Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om renholdstjenester. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å nekte klager innsyn i valgte leverandørs enhetspriser.

 • Dato: 26.04.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: LIRA - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Avvisning av tilbud. Erstatning

  Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for en totalentreprise, inkludert prosjektering og bygging av en gjenvinningsstasjon. Klager anførte at innklagede hadde brutt forskriften § 11-11 (2) bokstav b ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud. Klagers anførsel førte ikke frem. Klager anførte også at innklagede hadde brutt regelverket ved tildelingsevalueringen. Heller ikke dette førte frem.

 • Dato: 26.04.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: PEAA - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Konkurranseform. Avklaring eller retting av tilbud. Forhandlingsforbud. Endring av konkurransegrunnlag

  Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for inngåelse rammeavtale om kjøp av inne- og uteleker til barnehage, SFO og skole. Klagenemnda fant at innklagedes dialog med tilbyderne var i samsvar med forskriften § 9‑3 (1). Klagers anførsel om at innklagede hadde gjort en ulovlig endring i konkurransegrunnlaget, førte heller ikke frem.

 • Dato: 25.04.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: TOHO - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering. Begrunnelse. De generelle kravene i § 5

  Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av drift og support av IT-infrastruktur. Valgte leverandør ble først tildelt kontrakten, men tildelingsbeslutningen ble annullert som følge av at evalueringsmodellen ikke samsvarte med informasjonen i konkurransegrunnlaget. Etter en ny tildelingsevaluering ble valgte leverandør på nytt tildelt kontrakten. Klagenemnda var enig med klager i at heller ikke den endelige evalueringsmodellen samsvarte med opplysningene i konkurransegrunnlaget. Videre konstaterte nemnda at det i den konkrete saken ikke var mulig å rette feilene fordi det forutsatte at innklagede foretok en rekke valg med hensyn til hvordan tilbudene skulle evalueres etter å ha fått kjennskap til innholdet i tilbudene. Dette var i strid med de grunnleggende kravene til likebehandling og gjennomsiktighet. Som følge av at evalueringsmodellen ikke kunne rettes kunne heller ikke tilbudene lovlig evalueres slik at konkurransen måtte avlyses. Klagers øvrige anførsler ble derfor ikke behandlet.

 • Dato: 25.04.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: PEAA
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering. De generelle kravene i § 5

  Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for kjøp av anlegg, drift og vedlikehold av belysningsanlegg. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved evalueringen av tilbudene.

 • Dato: 25.04.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: PEAA
  Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i § 5

  Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandlinger for inngåelse av avtale om leie av ambulansestasjon. Klager anfører innklagede har brutt regelverket ved å anvende innflytningstid som tildelingskriterium, subsidiært at valgte leverandørs tilbud skulle ha vært tildelt 0 poeng på det aktuelle kriteriet. Klager anfører videre at innklagede har brutt regelverket ved å trekke klagers tilbud i poeng fordi det er foreslått å oppføre en ambulansestasjon i massivtre.

 • Dato: 24.04.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ALBS - Avgjort av: Sekretariat
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vei- og VA-arbeid i Havøysund. Kontrakt ble inngått med valgte leverandør. Ved befaring viste det seg at VA-anlegget på en av veiene som i henhold til kontrakten skulle asfalteres, var i dårlig forfatning og i løpet av få år ville måtte utbedres.  Innklagede fant det derfor hensiktsmessig å utføre utbedringsarbeidet samtidig med asfalteringsarbeidet på denne strekningen. Det ble i denne forbindelse inngått en tilleggsavtale med valgte leverandør. Klager anførte at tilleggsavtalen utgjorde en vesentlig endring og at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Sekretariatet fant at  sammenhengen mellom tilleggsarbeidene og den opprinnelige avtalen var tilstrekkelig nær til at det ikke var tale om noen avgjørende forskjell som innebar at partene hadde vist vilje til å reforhandle avtalens grunnleggende elementer.  Tilleggsarbeidene introduserte heller ikke noe nytt element som kunne medført at andre leverandører kunne deltatt i konkurransen, og konkurransen ville ikke fått et annet resultat dersom tilleggsarbeidene var en del av den opprinnelige konkurransen. Klagers anførsel førte klart ikke frem, og sekretariatet avviste derfor saken som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. klagenemndforskriften § 9.

 • Dato: 24.04.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ALBS - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Avvisning av tilbud

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for levering av multifunksjonsmaskiner. Klager anførte at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist fordi tilbudet ikke oppfylte minstekravet: "Alle modeller fra samme produsent/samme fabrikat skal ha samme brukergrensesnitt på displayet." Klagers anførsel førte ikke frem ettersom klagenemnda kom til at valgte leverandørs tilbud ikke inneholdt noe vesentlig avvik fra kravspesifikasjonen.

 • Dato: 24.04.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ELOK - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

  Innklagede inngikk kontrakt om leie av 8 boliger i Namdalseid kommune. Klagenemnda konkluderte med at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved at leiekontrakten var å anse som en bygge- og anleggskontrakt, som ut fra kontraktens verdi skulle vært kunngjort, jf. forskriften § 2-1, jf. § 9-1.

 • Dato: 22.04.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: LIRA
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

  Klager anfører at Ålesund kommune har utført en ulovlig direkte anskaffelse av graving og massetransport. Klager anmoder om at den nye anskaffelsesloven § 12 kommer til anvendelse på de delene av den ulovlige direkte anskaffelsen som har foregått fra og med da den nye loven trådte i kraft.

 • Dato: 19.04.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: PEAA
  Saken gjelder: Avvisning av tilbud

  Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for kjøp av rørleggertjenester. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å avvise klagers tilbud. Klager anfører videre at valgte leverandørs tilbud skulle ha vært avvist.

 • Dato: 19.04.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: SULE
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Avvisning av tilbud. De generelle kravene i § 5

  Innklagede har gjennomført en anskaffelse etter forskriftens del I for kjøp av revisjonstjenester. Klager anfører at innklagede har brutt lovens krav om forutberegnelighet ved å ikke opplyse om hvilken beregningsmetode for vurdering av pris som skulle benyttes. Videre anfører klager at valg av beregningsmetode har medført at pris i realiteten vektlegges mer enn det som opprinnelig var angitt i tilbudsforespørselen. Klager anfører også at valgte leverandørs tilbud skulle ha vært avvist.

 • Dato: 18.04.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: LIRA
  Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Avlysning/totalforkastelse. Innsyn/taushetsplikt

  Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse vedrørende utskiftning av 2000 gatelysarmaturer i løpet av en fire års periode med start i 2016. Klager anfører at innklagede har brutt forskriften § 11-11 (1) bokstav e ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud som inneholdt avvik fra kravspesifikasjonens krav som var avgjørende for valg av armatur. Klager anfører i tillegg brudd på § 3 og § 6 i lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd.

 • Dato: 18.04.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ALBS
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør

  Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av drifts- og vedlikeholdsarbeid på riksveger og fylkesveger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner. Klager anfører at valgte leverandør ikke oppfylte kvalifikasjonskravet "Gjennomføringsevne" på grunn av manglende oppfyllelse av underkriteriene, og at innklagede har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør.

 • Dato: 18.04.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: LIRA
  Saken gjelder: De generelle kravene i § 5

  Saken gjelder anskaffelse av elektronisk kvalitetsstyringssystem. Klager anfører at innklagede har brutt  loven § 1 og 4 og forskriften § 7-1, ved at tilbyderne ikke er behandlet likt i anskaffelsesprosessen og at klager ikke fikk presentere sitt system for innkjøpsgruppen ved forrige anskaffelse. Klager påpeker også at det ikke er vedlagt en protokoll som beskriver innkjøpsbegrunnelsen.

1 2 3 4 5 6 7 8 Neste side Siste side (132 sider totalt)