Begrens søket etter

?

Søkeresultat

Søk på alle saker gav 3257 treff.

Sorter på Relevans / Nyeste først
 • Dato: 27.03.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: SULE
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse. Konkurranseform. Ulovlig tildelingskriterium. Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon

  Innklagede gjennomfører en anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeid for utbygging av et nytt byggetrinn i "Selvågen Sør" på Rødøy i Rødøy kommune. Prosjektet omhandler spreningsarbeid, bygging av vei og utlegging av sjøtomter. Klager anfører at oppdragsgiver, i strid med regelverket, gir føringer for å holde prosjektet under terskelverdien, at det ikke er tatt med krav om opplæringsbedrift, at vekting og tildelingskriterier er uklare og at det ikke er samsvar mellom utførelseskravene.

 • Dato: 20.03.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ELIS
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering

  Innklagede har gjennomført en anskaffelse for kjøp av et miljøoppfølgningsprogram for miljøovervåking av E18 Tvedestrand-Arendal. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved evauleringen av tildelingskriteriteriene kompetanse og gjennomføringsevne.  

 • Dato: 16.03.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: PEAA - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Avvisning av tilbud. De generelle kravene i § 5. Reelle forhandlinger

  Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av renoveringsarbeider. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs opprinnelige tilbud i konkurransen. Klagenemnda fant at de forbehold og ufullstendigheter som forelå i tilbudet, ble avklart gjennom forhandlingene, og at dette ble gjort innenfor rammene for hva som er tillatt i en konkurranse med forhandling. Klagers anførsler om avvisning førte derfor ikke frem. Klagers anførsel om brudd på regelverket ved gjennomføringen av forhandlingene, førte heller ikke frem.

 • Dato: 16.03.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: TOHO
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

  Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for grunnrabeid for å tilrettelegge infrastruktur for bygging av et boligfelt inkl. grøntanlegg. Det eneste tildelingskriteriet var laveste pris. Klager leverte tilbudet med lavest pris, men ble avvist på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav om erfaring fra tilsvarende arbeider. Klager anfører at avvisningen er et brudd på regelverket for offentlige anskaffelser og at selskapet skulle vært tildelt kontrakten.

 • Dato: 16.03.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ELIS
  Saken gjelder: Avvisning av tilbud

  Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise for prosjektet "Vigrestad barnehage - barnehagebygg og tomt". Klager leverte tilbudet med den laveste prisen, men tilbudet ble avvist med den begrunnelse at tilbudet inneholdt avvik og forbehold som gir grunnlag for avvisning. Klager anfører at tilbudet ikke inneholdt slike avvik/forbehold og at klager skulle vært tildelt kontrakten.

 • Dato: 16.03.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ELOK - Avgjort av: Sekretariat
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

  Hyllestad kommune mottok et tilbud fra utbygger Soltomtar AS om tre boliger som inngikk i et boligprosjekt på Myklebu. Klager hevdet at en inngåelse av kontrakt vedrørende kjøp av disse tre boligene ville representere en ulovlig direkte anskaffelse. Slik saken var opplyst hadde innklagede blitt presentert for et tilbud som inneholdt tre boliger hvor Soltomtar hadde planlagt og prosjektert rekkehusene. Innklagede var ikke involvert i dette. Prospektet med tegningene over rekkehusene var datert 12. oktober 2015, altså lenge før innklagede ble presentert for tilbudet. Av dokumentet "Nøkkelinformasjon-Myklebu" fremgikk det at boligenes størrelse, utforming, rominndeling og materiale var fastsatt av Soltomtar. På bakgrunn av de opplysninger som var fremlagt fant sekretariatet ikke holdepunkter for at innklagede hadde hatt en innflytelse av et slikt omfang at kontraktens hovedformål anses å være en bygge- og anleggskontrakt. Så fremt ikke forholdene i betydelig grad endrer seg vil altså kontraktsinngåelsen klart måtte karakteriseres som erverv av fast eiendom, og dermed omfattes av unntaket i forskriften § 1-2 (2) bokstav b. Klagers anførsel førte ikke frem.

 • Dato: 15.03.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ALBS
  Saken gjelder: Avvisning av tilbud

  Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner (kop/utskrift/skanning). Klager anfører at innklagede har brutt forskriften § 11-11 (1) bokstav e ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud. Tilbudet inneholdt ifølge klager et avvik fra kravsspesifikasjonens krav til at alle modeller fra samme produsent/fabrikat skal ha samme brukergrensesnitt på displayet.

 • Dato: 14.03.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ELIS - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Begrunnelse. De generelle kravene i § 5

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelsen av en rammeavtale om kjøp av kontormøbler til innklagedes lokasjoner i Norge. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved evalueringen av tildelingskriteriene pris og kvalitet. Ingen av klagers anførsler knyttet til evalueringen førte frem. Klager anførte også at innklagede hadde brutt begrunnelsesplikten i forskriften § 20-16 (1) ved valg av leverandør. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde gitt en tilstrekkelig begrunnelse.

 • Dato: 14.03.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ALBS
  Saken gjelder: Avvisning av tilbud

  Innklagede har gjennomført en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av flomlysanlegg til Levanger stadion inklusive nødvendig prosjektering og dokumentasjon. Klager anfører at innklagede har brutt forskriften § 11-11 (1) bokstav e ved ikke å avvise valgte leverandør. Valgte leverandørs tilbud inneholdt ifølge klager et avvik fra kravsspesifikasjonens krav A2 som gjelder lysberegning.

 • Dato: 13.03.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: LIRA
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør

  Tranøy kommune har gjennomført en konkurranse med forhandling for renovering av ventilasjonsanlegget ved Vikstranda skole. Klager anfører å ha blitt feilaktig avvist. Klager fremholder at kravet om at tilbyderne skal ha sentral godkjenning er et brudd på regelverket. 

 • Dato: 13.03.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: LIRA - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag. Ulovlig tildelingskriterium. Tildelingsevaluering. Avlysning/totalforkastelse

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av parallelle rammeavtaler for anskaffelse av synstekniske hjelpemidler, tilbehør, reservedeler og tjenester. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved at tildelingskriteriene "Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse" og "Totalkostnad" var uklare. Videre påpekte klager en rekke forhold ved tildelingsevalueringen som det ble anført utgjorde et brudd på regelverket. Ingen av disse anførslene førte frem. Når det kom til evalueringen av en av postene, hadde ikke klagenemnda grunnlag for å ta stilling til om evalueringen var i samsvar med regelverket. Dette utgjorde et brudd på forskriften § 20-16 (1).

 • Dato: 13.03.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ALBS
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Avlysning/totalforkastelse

  Innklagede har gjennomført en begrenset konkurranse med forhandling for anskaffelse av datalinjer (WAN kommunikasjonslinjer) med tilhørende tjenester. Klager anfører at valgte leverandørs tilbud må avvises fordi valgte leverandør har tatt et forbehold som medfører at det tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene. Subsidiært anfører klager at inklagede hadde plikt til å avlyse konkurransen ettersom konkurransegrunnlaget var uklart med hensyn til hvilke oppgaver som går inn under kontrakten.

 • Dato: 13.03.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: LIRA
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Avlysning/totalforkastelse

  Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise for oppføring av nybygg og rehabilitering av Sveio barne- og ungdomsskole. Klager anfører at valgte leverandør ikke oppfyller kvalifikasjonskravet til "Dokumentasjon av Sentral godkjenning tiltaksklasse 2 eller dokumentasjon som kan sannsynliggjøre at lokal godkjenning vil bli gitt i tiltaksklasse 2", og at innklagede derfor hadde plikt til å avvise leverandøren, jf. forskriften § 20-12 (1) bokstav a. Subsidiært anfører klager at konkurransen må avlyses som følge av at kvalifikasjonskravet er ulovlig.

 • Dato: 13.03.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: LIRA
  Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse

  Innklagede avlyste en åpen anbudskonkurranse om rehabilitering av et VA-anlegg. Avlysningen ble begrunnet med at det forelå uklarheter i konkurransegrunnlaget ved at det var opplyst ulike tildelingskriterier forskjellige steder i konkurransegrunnlaget. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved at det ikke forelå saklig grunn til å avlyse konkurransen. Klagenemnda bes uttale seg om vilkårene for erstatning er oppfylt.

 • Dato: 10.03.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: PEAA
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

  Innklagede har inngått en rammeavtale om kjøp av F-16-deler. Klager anfører at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å gjøre avrop på rammeavtalen etter utløpet av kontraktsperioden.

 • Dato: 10.03.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: SULE
  Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium. De generelle kravene i § 5. Reelle forhandlinger

  Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling vedrørende anskaffing av nøkkelferdige boliger i Husnes sentrum. Klager anfører at innklagede har brutt forskriften om offentlige anskaffelser § 13-2, 2. ledd ved at de angitte tildelingskriteriene ikke var egnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Videre anfører klager at innklagede har brutt forskriften § 11-8, 3. ledd, samt de grunnleggende kravene i lov om offenlige anskaffelser § 5, ved at det ikke er gjennomført reelle forhandlinger med klager.

 • Dato: 09.03.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ELIS
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

  Innklagede har inngåtte en avtale om kjøp av vektertjenester uten forutgående kunngjøring. Klager anfører at innklagede er et offentligrettslig organ som har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved ikke å kunngjøre anskaffelsen.

 • Dato: 08.03.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ALBS
  Saken gjelder: Begrunnelse. De generelle kravene i § 5. Endring av konkurransegrunnlag

  Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammevtale for tolketjenester. Klager anfører at det er i strid med kravet til forutberegnelighet, og at det innebærer en ulovlig endring av tildelingskriteriene, at innklagede kun har tillagt 10 av 83 underkriterier betydning i evalueringen. Videre anfører klager at det er i strid med prinsippet om forutberegnelighet at innklagede har vektet de 10 utvalgte underkriteriene likt, uten å se hen til innklagedes behov for tolketjenester, slik konkurransegrunnlaget la opp til. Klager anfører også at det var i strid med samme prinsipp at innklagede vektla gjennomsnittspriser i stedet for totalpris, og at det er inkonsekvent at innklagede i enkelte deler av evalueringen har lagt vekt på innklagedes behov og i enkelte deler ikke. Til sist anfører klager at begrunnelsesplikten er brutt og at brudden samlet sett medfører at evalueringen strider mot lovens formål.

 • Dato: 07.03.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: PEAA - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av 3D-printer. Klagenemnda fant at konkurransen skulle ha vært kunngjort i TED-databasen etter reglene i forskriften del III, og at innklagedes kontraktsinngåelse dermed var en ulovlig direkte anskaffelse.

 • Dato: 06.03.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: PEAA
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør

  Innklagede har gjennomført en konkurranse for inngåelse av rammeavtale om DLE-tjenester. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør fra konkurransen som følge av manglende oppfyllelse av krav i eltilsynsloven og DLE-forskriften.

 • Dato: 06.03.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ELOK - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Avvisning av tilbud

  Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende ombygging av 2. etg i fløy A og C/D ved Helgelandssykehuset i Mosjøen. Klager anførte at innklagede hadde brutt forskriften § 11-11 (1) bokstav a, ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud som for sent innlevert, da det ikke ble levert til riktig adresse oppgitt i konkurransegrunnlaget. Klagenemnda konkluderte med at innklagede hadde brutt forskriften § 11-11 (1) bokstav a ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud.

 • Dato: 06.03.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: LIRA
  Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag. Ulovlig tildelingskriterium. Tildelingsevaluering. Begrunnelse. Erstatning

  Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale for "AMO Etablererkurs". Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved at det ikke går frem tilstrekkelig entydig og klart av konkurransegrunnlaget hva tjenesten skal bestå av. Klager anfører også at innklagede har brutt regelverket ved at utformingen av tildelingskriteriet "totaltkostnad" er uklart og ikke egnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, jf. forskriften § 13-2 (2). Videre anfører klager at innklagede har gitt en mangelfull begrunnelse i strid med loven § 5 og forskriften § 11-14 nr.1. Det blir også anført innklagede har brutt regelverket ved at opplysningene angitt i kunngjøringen om anskaffelsens omfang ikke er i samsvar med oppdragsgivers faktiske vurdering av omfanget. Det anføres også at evalueringen ikke reflekterer tildelingskriterienes forutsatte vekt, og dermed ikke er i samsvar med kravet til forutberegnelighet i loven § 5.

  Klager anfører at det foreligger avlysningsplikt. Klagenemnda bes uttale seg om vilkårene for erstatning er oppfylt.

 • Dato: 02.03.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: PEAA
  Saken gjelder: Konkurranseform. Avklaring eller retting av tilbud. Forhandlingsforbud. Endring av konkurransegrunnlag

  Innklagede har gjennomført en åpen tilbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av inne- og uteleker til barnehage, SFO og skole. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å gjennomføre forhandlinger med tilbyderne, i strid med opplysningene i konkurransegrunnlaget.

 • Dato: 01.03.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ALBS - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering

  Lenvik kommune gjennomførte en konkurranse uten forutgående kunngjøring om akuttplassering av en bruker i heldøgnstjeneste. Klager anførte at valgte leverandør skulle ha vært avvist fordi tilbudet ikke oppfylte krav i tilbudsforespørselen som etter klagers oppfatning var kvalifikasjonskrav. Videre anførte klager at det var i strid med kravet til forutberegnelighet og likebehandling at det ikke var vektlagt at det kun var dokumentert CV for seks av de ni ansatte som skulle arbeide med brukeren i valgte leverandørs tilbud. Klager anførte også at innklagede ikke hadde vurdert en av klagers CV'er, samt at innklagede hadde gjort feil i evalueringen. Klagers anførsler førte ikke frem.

 • Dato: 01.03.2017 - Kategori: Utvalgte saker - Saksbehandler: PEAA - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

  Innklagede – et idrettslag – gjennomførte en konkurranse om oppføring av overtrykkshall og rehabilitering av to tennisbaner. Konkurransen ble gjennomført uten forutgående kunngjøring. Klager anførte at kontrakten var direkte subsidiert av det offentlige med mer enn 50 prosent, og at den derfor skulle ha vært kunngjort i henhold til regelverket, jf. forskriften § 1‑2 (3). Innklagedes inngåelse av kontrakt med den valgte tilbyderen ble på denne bakgrunn anført å representere en ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemnda fant at en eventuell fremtidig merverdiavgiftskompensasjon ikke var en direkte subsidie i forskriftens forstand. Klagers anførsel om ulovlig direkte anskaffelse førte derfor ikke frem.

1 2 3 4 5 6 7 8 Neste side Siste side (131 sider totalt)