Begrens søket etter

?

Søkeresultat

Søk på alle saker gav 3348 treff.

Sorter på Relevans / Nyeste først
 • Dato: 18.09.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: PEAA
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering. De generelle kravene i § 5. Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon

  Innklagede har gjennomført en konkurranse om kjøp av løk og knoller til park- og friområder i kommunen. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket for offentlige anskaffelser på en rekke ulike punkter.

 • Dato: 14.09.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: TOHO - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Evaluerings- eller prismodell. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i § 5

  Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av telefonitjenester. Klager hevdet at innklagede har evaluert tilbudene i strid med regelverket, subsidiært at tidspunktet for fastsettelsen av evalueringsmetoden var i strid med regelverket. I følge klager hadde feilene påvirket tilbudsutformingen, og at dette medførte en plikt for innklagede til å avlyse konkurransen. Nemnda var enig med klager i at tidspunktet for fastsettelsen av evalueringsmetoden var i strid med regelverket, og at konkurransen måtte avlyses. Klagers øvrige anførsel førte ikke frem.

 • Dato: 14.09.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: PEAA
  Saken gjelder: De generelle kravene i § 5

  Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for kjøp av vintervedlikeholdstjenester. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket for offentlige anskaffelser, herunder de grunnleggende kravene om likebehandling og forutberegnelighet.

 • Dato: 13.09.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: PEAA - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering. De generelle kravene i § 5. Innsyn/taushetsplikt. Erstatning. Protokollføring. Forhandlingsforbud

  Innklagede gjennomførte to konkurranser om henholdsvis riving/sanering av gammel pumpestasjon og levering av en ny. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt regelverket ved å invitere valgte leverandør til å inngi et revidert tilbud etter tilbudsfristen i den ene konkurransen, og til å inngi tilbud etter tilbudsfristen i den andre konkurransen. Klagers øvrige anførsler ble ikke behandlet.

 • Dato: 13.09.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: PEAA - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

  Innklagede kunngjorde en konkurranse om inngåelse av en rammeavtale for kjøp av flydeler til flytypen F-16 Fighting Falcon. Anskaffelsen ble gjennomført etter anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren (ARF) av 13. mars 2008 nr. 317. Klager anførte at innklagede hadde foretatt ulovlige direkte anskaffelser ved å gjøre avrop på rammeavtalen etter utløpet av den kunngjorte kontraktsvarigheten på to år, og ved å vesentlig endre rammeavtalens omfang. Klagenemnda fant at anskaffelsen var lovlig unntatt etter EØS-avtalen artikkel 123, jf. forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 § 1‑3 (2) bokstav a, og at nemnda dermed ikke hadde myndighet til å behandle saken.

 • Dato: 13.09.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: SULE
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering. De generelle kravene i § 5

  Innklagede har gjennomført en konkurranse om anskaffelse av juridiske bistand knyttet til etableringen av et sentralt ettersorteringsanlegg for restavfall i Midt-Norge (SESAM). Konkurransen ble gjennomført etter reglene i forskriften del I. Klager anfører  at kommunens saksbehandling er uforsvarlig og at det er feil ved kommunens tilbudsevaluering.

 • Dato: 12.09.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: LIRA - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag. Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering. Begrunnelse. De generelle kravene i § 5. Innsyn/taushetsplikt

  Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtaler om arbeidsmarkedsopplæring (etablererkurs). Etter tildeling av kontrakt avlyste innklagede konkurransen som følge av at fire av tilbyderne skulle vært avvist. Klagenemnda kom til at innklagede hadde saklig grunn til å avlyse konkurransen, jf. forskriften § 13-1 (1). Klagers øvrige anførsler ble av denne grunn ikke behandlet.

 • Dato: 11.09.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ALBS
  Saken gjelder: Avvisning av tilbud

  Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for solskjerming. Klager anfører at valgte leverandørs tilbud skulle ha vært avvist da det inneholder et vesentlig avvik, jf. forskriften § 24-8(1) bokstav b. Videre anføres det at innklagedes henvendelse til valgte leverandør med forespørsel om avklaring av pris på stilas utgjør et brudd på forhandlingsforbudet i strid med forskriften § 23-5. Sladdingen av valgte leverandørs tilbud anføres videre å være i strid med begrunnelsesplikten i forskriften § 25-1 og hensynet til etterprøvbarhet.

 • Dato: 08.09.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: LIRA
  Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag. Frister. Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon

  Innklagede har gjennomført en åpen tilbudskonkurranse om leie/leasing av lastebil over fem år. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å utforme en kravspesifikasjon som i praksis avskjærer alle leverandøren unntatt valgte leverandør. Videre anføres det at innklagede har brutt regelverket ved at den ansvarlige for anskaffelsen er i slekt med selger hos valgte leverandør. Klager anfører også at innklagede har brutt regelverket ved å fremskynde tilbudsfristen uten å informere klager om dette.

 • Dato: 06.09.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: LIRA
  Saken gjelder: Avvisning av tilbud

  Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for tømming av seperate avløpsanlegg fra private husholdninger. Klager har opplyst at innklagede har forkastet klagers tilbud på grunn av vesentlige feil. Klager er ikke av samme oppfatning, og opplyser at de har bedt om dokumentasjon på dette, uten at dette er gitt.

 • Dato: 06.09.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: PEAA
  Saken gjelder: Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon

  Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for kjøp av oversettelsestjenester. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å oppstille et ulovlig krav om erfaring. Klager anfører at konkurransen skulle vært avlyst som følge av denne feilen.

 • Dato: 06.09.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ERGA
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering

  Innklagede kunngjorde en konkurranse for anskaffelse av system for treningsdagbok. Klager har anført at evalueringen av tildelingskriteriene ikke ble riktig utført.

 • Dato: 06.09.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ERGA
  Saken gjelder: Avvisning av tilbud. De generelle kravene i § 5

  Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling om inngåelse av kontrakt om totalentreprise for prosjektering og bygging av barnehage. Klager har anført at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist på grunn av vesentlig avvik fra frist for ferdigstillelse og overlevering. Klager har også anført at innklagede har brutt kravet til likebehandling.

 • Dato: 05.09.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ALBS
  Saken gjelder: Avvisning av tilbud

  Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vannmålere. Klager anfører prinsipalt at innklagede har brutt forskriften § 24-8 (1) bokstav b ved ikke å avvise tilbudet fra valgte leverandør som følge av manglende oppfyllelse av minimumskrav. Subisidært anfører klager at valgte leverandørs tilbud skulle ha vært avvist som følge av at tilbudet inneholder avvik fra anskaffelsesdokumentene som ikke kan anses ubetydelige, jf. forskriften § 24-8(2) bokstav a.

 • Dato: 30.08.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ERGA
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

  Klager har anført at innklagede utførte en ulovlig direkte anskaffelse ved etablering av avfallsmottak, treknuseanlegg og forbehandlingsanlegg. Klager har anført at anlegget er utvidet både i størrelse og innhold uten at dette har blitt utlyst.

 • Dato: 29.08.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ALBS - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør

  Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om elektrikertjenester og elektromateriell. Klager ble først tildelt kontrakten, men tildelingsbeslutningen ble annullert etter at innklagede besluttet å avvise klager på grunn av manglende levering av utfylt ESPD-skjema sammen med tilbudet. Klagenemnda kom til at forskriften § 23-5 (1) åpnet for å be om ettersending av ESPD-skjemaet, slik innklagede opprinnelig hadde gjort. Avvisningen var derfor urettmessig, og endringen av tildelingsbeslutningen utgjorde et brudd på forskriften § 25-1 (4).

   

 • Dato: 29.08.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: LIRA - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium. Frister. Endring av konkurransegrunnlag

  Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av parallelle rammeavtaler for ubemannede luftfartøystjenester (dronetjenester). Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å oppgi den interne vektingen og evalueringsmodellen for tildelingskriteriet "Pris". Det ble også anført at regelverket var brutt ved at det ikke var fastsatt et konkret innhold priselementene skulle ta høyde for. Videre anførte klager at innklagede hadde brutt regelverket ved å be om en demonstrasjon av tilbudt løsning, og at det representerte et brudd på regelverket at tilbudsfristen ble utvidet ca. 40 timer før fristen gikk ut. Disse anførslene førte ikke frem. Klagers øvrige anførsler ble avvist som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. klagenemndsforskriften § 9.  

 • Dato: 29.08.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ERGA - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Avvisning av tilbud. Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

  Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for kjøp av PC-er, mobile enheter og tilhørende utstyr. Klager anførte at tilbudet fra valgte leverandør skulle vært avvist på grunn av vesentlige avvik. Klager anførte videre at innklagede brøt regelverket ved å avvise klager på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud, og ved å avvise klager fra konkurransen.

 • Dato: 29.08.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: TRDA - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Avvisning av leverandør

  Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse med sikte på å inngå en rammeavtale for anskaffelse av medisinsk forbruksmateriell, medisinsk utstyr og instrumenter. Det ble i konkurransegrunnlaget stilt krav om at produktene blant annet måtte ha godkjenning fra norske myndigheter og være i samsvar med krav stilt i norsk lov. Klager anførte at valgte leverandørs tilbudte produkter ikke tilfredsstilte disse kravene. Klagers anførsler førte ikke frem.

 • Dato: 29.08.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: ERGA
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering. De generelle kravene i § 5

  Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av leasingavtale for hjulgraver til anleggs- og vedlikeholdsdriften. Klager har anført at klager har endret evalueringen av tildelingskriteriet kvalitet og miljø i strid med regelverket, med den hensikt å tildele kontrakten til valgte leverandør.

 • Dato: 25.08.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: SULE - Avgjort av: Nemndsleder
  Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Frister

  Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om rammeavtaler for levering av institusjonsplasser for personer med ruslidelser. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å avvise klagers tilbud som for sent innkommet og for ikke å ha tilrettelagt for innlevering av tilbud gjennom en alminnelig tilgjengelig leveringsløsning. Sekretariatet avviste klagen som uhensiktsmessig for behandling. Det var klart formulert i konkurransegrunnlaget at for sent innkomne tilbud ville bli avvist. Klager hadde ikke levert tilbudet innen fristen og innklagede hadde derfor adgang til å avvise tilbudet. Videre var leveringsløsningen som innklagede hadde benyttet alminnelig tilgjengelig. Innklagede hadde benyttet seg av et program for elektronisk kommunikasjon hvor det var gratis og uforpliktende å opprette profil. Selv om en kundebehandler måtte bistå ved førstegangs opprettelse av profil var det ikke krav om spesielt utstyr, spesielle kvalifikasjoner eller annet og brukerne hadde selv kontroll over sin egen profil.

 • Dato: 24.08.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ALBS - Avgjort av: Nemndsleder
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

  Den ene av de to innklagede inngikk kontrakt om istandsetting av interiør på Skrivergården, Hovin Østre. Den andre innklagede bevilget penger til istandsettingen. Klager anførte at de innklagede hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse ved å inngå avtale om behandling av interiøret på gården uten å kunngjøre eller på annen måte konkurranseutsette anskaffelsen. Dette var av klager begrunnet med at Riksantikvaren måtte anses som den reelle oppdragsgiver og at det var en forutsetning for tildelingen av midler at NIKU skulle utføre arbeidene. Sekretariatet kom til at den ene innklagede ikke var omfattet av regelverket da han er en privatperson. Den andre innklagedes tilskudd ble heller ikke omfattet av regelverket da det ikke kunne anses som en gjensidig bebyrdende kontrakt. Dette begrunnet sekretariatet med at det var tale om en ren bevilgning som ikke hadde noen direkte økonomisk interesse for den andre innklagede.

  Avvisningsvedtaket ble klaget inn for klagenemndas leder, som opprettholdt sekretariatets vedtak."

 • Dato: 23.08.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: PEAA - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i § 5. Innsyn/taushetsplikt

  Innklagede inviterte ulike næringsklynger til å delta i en konkurranse om utvikling av et metodeverk for å stimulere til gründerskap i klyngene. Klager anførte at konkurransen skulle ha vært gjennomført i henhold til forskriften del II. Klagenemnda fant at anskaffelsen var korrekt klassifisert som en forsknings- og utviklingstjeneste, jf. forskriften § 1‑3 (2) bokstav g, og at forskriften dermed ikke kom til anvendelse. Klagers anførsler om brudd på de grunnleggende kravene i loven § 5 ved evalueringen av tilbudene, førte heller ikke frem.

 • Dato: 23.08.2017 - Kategori: Avgjorte saker - Saksbehandler: ERGA - Avgjort av: Klagenemnda
  Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

  Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for inngåelse av kontrakt om elektro- og automasjonsarbeid i forbindelse med renovering av en overløpstasjon og seks pumpestasjoner. Klager anførte at valgte leverandør ikke oppfylte kvalifikasjonskrav til sentral godkjenning. Klager anførte videre at et av tildelingskriteriene var diskriminerende, og at klager var diskriminert i tildelingsevalueringen. Klagers anførsler førte ikke frem. 

 • Dato: 23.08.2017 - Kategori: Innkomne saker - Saksbehandler: LIRA
  Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag. Ulovlig tildelingskriterium. Tildelingsevaluering. Avlysning/totalforkastelse

  Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for anskaffelse av møbler til kontorer, skoler/SFO og barnehager med tilhørende utstyr. Klager anfører at utformingen og vektingen av tildelingskriteriene er i strid med regelverket. Klager anfører også at innklagede har brutt regelverket ved evalueringen. Klager anfører at de feil som er gjort gjør at konkurransen må avlyses.

1 2 3 4 5 6 7 8 Neste side Siste side (134 sider totalt)