2017/7 Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV: Brudd på regelverket

Innklaget: Arbeids- og velferdsdirektoratet NAVStatlig myndighet
Klager: Provista AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:

Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Ulovlig tildelingskriterium, Tildelingsevaluering, Avlysning/totalforkastelse

Sammendrag:

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av parallelle rammeavtaler for anskaffelse av synstekniske hjelpemidler, tilbehør, reservedeler og tjenester. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved at tildelingskriteriene "Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse" og "Totalkostnad" var uklare. Videre påpekte klager en rekke forhold ved tildelingsevalueringen som det ble anført utgjorde et brudd på regelverket. Ingen av disse anførslene førte frem. Når det kom til evalueringen av en av postene, hadde ikke klagenemnda grunnlag for å ta stilling til om evalueringen var i samsvar med regelverket. Dette utgjorde et brudd på forskriften § 20-16 (1).

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Saksbehandler: LIRA
Registrert inn: 04.01.2017
Avsluttet: 13.03.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda