2017/40 Austrått Utvikling AS: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

Innklaget: Austrått Utvikling AS
Klager: Nils Reime Maskin AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:

Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag:

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av infrastruktur for bygging av boligfelt. Klager ble avvist på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav om erfaring og ressurser, men anførte at avvisningen bygget på en for snever fortolkning av kvalifikasjonskravet i strid med loven § 5. Klager hevdet i denne forbindelse at konkurransegrunnlaget ikke kunne forstås slik at det var stilt krav om at leverandøren hadde vært hovedentreprenør i de oppgitte referanseprosjektene, og at det heller ikke kunne stilles krav om at selskapets årlige omsetning var like stor eller større enn det utlyste prosjektets verdi.

I begrunnelsen for avvisningen fremgikk det imidlertid at det var flere forhold som gjorde at innklagede vurderte det slik at klager ikke oppfylte kvalifikasjonskravet. Det mest fremtredende forholdet var at referanseprosjektene klager viste til var av en helt annen størrelsesorden enn det utlyste prosjektet. Dette var noe innklagede helt klart hadde mulighet til å legge avgjørende vekt på innenfor konkurransegrunnlagets rammer. Sekretariatet avviste derfor klagen som uhensiktsmessig for behandling fordi den klart ikke kunne føre frem.

Avvisningsvedtaket ble klaget inn for klagenemndas leder, som opprettholdt sekretariatets vedtak.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Saksbehandler: TOHO
Registrert inn: 16.03.2017
Avsluttet: 09.05.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Nemndsleder