2017/135 Stavanger, Sandnes, Sola, Rennesøy og Finnøy kommuner: Ikke brudd på regelverket

Innklaget: Stavanger, Sandnes, Sola, Rennesøy og Finnøy kommunerKommunal myndighet
Klager: Espenes AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:

Avvisning av tilbud, Ettersending/supplering

Sammendrag:

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om solskjerming. Klager anførte at valgte leverandørs tilbud skulle ha vært avvist da det inneholdt et vesentlig avvik, jf. forskriften § 24-8(1) bokstav b. Videre anførte klager at innklagedes henvendelse til valgte leverandør med forespørsel om avklaring av pris på stillas, utgjorde et brudd på forhandlingsforbudet i strid med forskriften § 23-5. Sladdingen av valgte leverandørs tilbud ble videre anført å være i strid med begrunnelsesplikten i forskriften § 25-1
og hensynet til etterprøvbarhet. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 11.09.2017
Avsluttet: 24.11.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda