2016/95 Heming IL: Ikke brudd på regelverket

Innklaget: Heming IL
Klager: Oslo & Akershus Sport AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag:

Innklagede – et idrettslag – gjennomførte en konkurranse om oppføring av overtrykkshall og rehabilitering av to tennisbaner. Konkurransen ble gjennomført uten forutgående kunngjøring. Klager anførte at kontrakten var direkte subsidiert av det offentlige med mer enn 50 prosent, og at den derfor skulle ha vært kunngjort i henhold til regelverket, jf. forskriften § 1‑2 (3). Innklagedes inngåelse av kontrakt med den valgte tilbyderen ble på denne bakgrunn anført å representere en ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemnda fant at en eventuell fremtidig merverdiavgiftskompensasjon ikke var en direkte subsidie i forskriftens forstand. Klagers anførsel om ulovlig direkte anskaffelse førte derfor ikke frem.

 

 

Utvalgt sak

Kompensasjon av merverdiavgift ikke en direkte subsidie i forskriftens forstand

Klagenemnda tok i sak 2016/95 stilling til om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, kunne anses som en direkte subsidie etter forskriften § 1‑2 (3).

Sekretariatets kommentar:

Saken gjaldt en konkurranse om oppføring av overtrykkshall og rehabilitering av to tennisbaner. Innklagede – idrettslaget Heming – gjennomførte konkurransen uten forutgående kunngjøring.

Klager anførte at kontrakten var direkte subsidiert av det offentlige med mer enn 50 prosent, og at den derfor skulle ha vært kunngjort i henhold til regelverket, jf. forskriften § 1‑2 (3). Innklagedes inngåelse av kontrakt med den valgte tilbyderen, ble på denne bakgrunn anført å representere en ulovlig direkte anskaffelse.

Kontrakten var blant annet finansiert med spillemiddeltilskudd, og innklagede hadde ikke bestridt at disse midlene utgjorde en direkte subsidie etter forskriften § 1‑2 (3). I tillegg hadde innklagede søkt om kompensasjon for merverdiavgift. Avgjørende for om kontrakten falt innenfor forskriften, var om denne kompensasjonen skulle inngå i beregningsgrunnlaget, og eventuelt med hvilket beløp.

Klagenemnda har ikke tidligere tatt stilling til hva som ligger i begrepet "direkte subsidiert" i forskriften § 1‑2 (3). Begrepet er imidlertid behandlet av EU-domstolen i sak C‑115/12 (Kommisjonen mot Frankrike). EU-domstolen kom i den saken til at "statslige tilskud på 16 690 000 EUR i form af en skattelettelse", var en direkte subsidie av renoveringen og utvidelsen av et ferieanlegg. Avgjørelsen gir ifølge nemnda uttrykk for at det skal foretas en konkret vurdering av om det foreligger en direkte subsidie i direktivets og forskriftens forstand.

Ordningen med kompensasjon av merverdiavgift, uttaler nemnda, er styrt av budsjettrammer. I dette ligger blant annet at kompensasjonen vil bli avkortet hvis Stortingets årlige bevilgning ikke er tilstrekkelig til å gi søkerne full kompensasjon. På kontraktsinngåelsestidspunktet vil det dermed være usikkerhet knyttet til om og eventuelt hvor mye merverdiavgift som vil bli kompensert.

Kompensasjonsordningen er et utslag av at idrettslagene ikke har merverdiavgiftspliktig omsetning, jf. merverdiavgiftsloven § 3-8 (2). Idrettslagene har dermed heller ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift etter hovedregelen i loven § 8-1. Selv om merverdiavgiftskompensasjonen knytter seg til oppføring eller rehabilitering av konkrete idrettsanlegg, er virkningen således også å "reducere visse generelle byrder for de berørte personer", til forskjell fra det som var tilfellet i sak C-115/12.

Klagenemnda fant på denne bakgrunn at en eventuell fremtidig merverdiavgiftskompensasjon ikke var en direkte subsidie i forskriftens forstand. Innklagedes oppføring av overtrykkshall og rehabilitering av tennisbaner, var da ikke "direkte subsidiert" med mer enn 50 prosent, jf. § 1‑2 (3), og kontrakten var ikke omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser. Klagers anførsel om ulovlig direkte anskaffelse førte derfor ikke frem.

Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Saksbehandler: PEAA
Registrert inn: 22.06.2016
Avsluttet: 01.03.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda