2016/195 Forsvarsbygg Skifte Eiendom: Brudd på regelverket

Innklaget: Forsvarsbygg Skifte EiendomStatlig myndighet
Klager: SP Maskin AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Tildelingsevaluering, De generelle kravene i § 5

Sammendrag:

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rivning av bygninger i Måselv kommune. Klager anførte at innklagede hadde brutt de generelle kravene i § 5 ved evalueringen av tilbudene i forhold til tildelingskriteriet kvalitet. Partene var uenige om hvorvidt innklagede hadde bygget på avviksmeldinger fra prosjekter som klager hadde gjennomført for innklagede tidligere. I denne forbindelse anførte klager at innklagede hadde lagt feil faktum til grunn. Nemnda kom til at innklagede ikke hadde oppfylt kravet til etterprøvbarhet ved evalueringen av klagers tilbud i forhold til underkriteriet eksterne referanser. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

 

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 21.12.2016
Avsluttet: 31.10.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda