2016/171 Svelvik kommune: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

Innklaget: Svelvik kommuneKommunal myndighet
Klager: Gjermund Hellum AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

De generelle kravene i § 5, Reelle forhandlinger

Sammendrag:

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av brøyting og vintervedlikeholdstjenester. Saken ble brakt inn av klagerne Gjermund Hellum AS og Harald Inge Sand og Svein Kjetil Lersbryggen. Klagene ble behandlet samlet. Klagerne anførte at  anførte at innklagede hadde brutt forskriften § 11-8 (2) ved å gi tilbyderne under forhandlingene adgang til å legge til flere roder i sine tilbud. Sekretariatet fant ikke noe prinsipielt til hinder for at tilbyderne fikk mulighet til å utvide tilbudet til også å omfatte deler som leverandørene opprinnelig ikke hadde tilbudt ved en konkurranse med forhandling som følger forskriften del II. Klagernes anførsel om at det ikke var ført reelle forhandlinger førte heller ikke frem. Klagerne anførte videre at det var gjort vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget etter tilbudsfristens utløp. Sekretariatet fant at det åpenbart ikke var tale om en endring som etter sin karakter kunne påvirket leverandørenes ønske eller mulighet til å delta i konkurransen. Anførselen førte derfor klart ikke frem. Klagernes øvrige anførsler om manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav og innsyn i valgte leverandør delpriser, førte heller ikke frem. Sekretariatet avviste derfor klagen som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda fordi den klart ikke kunne føre frem.

Avvisningsvedtaket ble klaget inn for klagenemndas leder, som opprettholdt sekretariatets vedtak.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ELOK
Registrert inn: 11.11.2016
Avsluttet: 03.11.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Nemndsleder