2016/133 BIR Avfallsenergi AS: Brudd på regelverket

Innklaget: BIR Avfallsenergi ASKommunal myndighet
Klager: GL Contracting AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Avvisning av leverandør, Tildelingsevaluering

Sammendrag:

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for å inngå rammeavtale om vedlikehold av forbrenningsovner. Klager anførte at valgte leverandør skulle vært avvist fordi de leverte en alternativ dokumentasjon på at kravet til leverandørens finansielle og økonomiske stilling var oppfylt. Klagenemnda vurderte imidlertid den innleverte dokumentasjonen som tilstrekkelig og klagers anførsel førte derfor ikke frem. Klager anførte videre at det var vilkårlig at valgte leverandør fikk full poenguttelling under kriteriet "Kompetanse og erfaring" når tilbudet inneholdt svært begrenset informasjon om de tilbudte ressurspersonenes erfaring. Klagenemnda kom til at innklagedes evaluering på dette punktet ikke var forsvarlig og utgjorde et brudd på loven § 5. Klagers anførsel om at poenggivningen var i strid med det grunnleggende kravet til likebehandling ble ikke behandlet.

 

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOHO
Registrert inn: 05.09.2016
Avsluttet: 05.04.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda