2016/115 Kristiansand kommune: Ikke brudd på regelverket

Innklaget: Kristiansand kommuneKommunal myndighet
Klager: Origo Solutions AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Avvisning av leverandør, Vedståelse

Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling om driftskontroll for Odderøya renseanlegg. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å avvise klager fra konkurransen uten at regelverket gav hjemmel til dette. Klager anfører også at innklagede ikke kan inngå kontrakt med valgte leverandør, fordi vedståelsesfristen ikke er forlenget på korrekt måte.

Sammendrag:

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om "entreprise E51 Driftskontroll" i forbindelse med utbygging av Odderøya renseanlegg. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å avvise klager som følge av at klager ikke hadde erfaring med levering, programmering og idriftsettelse av toppsystemet WinCC OA. Subsidiært anførte klager at kvalifikasjonskravet var ulovlig. Klager anførte også at innklagede hadde brutt regelverket ved å inngå kontrakt med valgte leverandør uten at vedståelsesfristen var forlenget på riktig måte. Det ble fremholdt at det på den bakgrunn måtte anses som en ulovlig direkte anskaffelse å inngå kontrakt med valgte leverandør. Ingen av klagers anførsler førte frem.

 

 

Utvalgt sak

Vedståelsesfristen var forlengt i tråd med regelverket, sjølv om dato og klokkeslett ikkje var angitt.

I klagenemnda si sak 2016/115 hadde innklaga gjennomført ein konkurranse med forhandling om "entreprise E51 Driftskontroll" i samband med utbygging av Odderøya renseanlegg. Klagar førte mellom anna fram at innklaga hadde brote regelverket ved å inngå kontrakt med valde leverandør utan at vedståelsesfristen hadde blitt forlengt på riktig måte. Dette var grunngjeve med at e-posten frå valde leverandør der det blei stadfesta at vedståelsesfristen blei forlengt, ikkje angav dato og klokkeslett. I forlenginga av dette hevda klagar at det måtte sjåast på som ei ulovleg direkte anskaffing å inngå kontrakt med valde leverandør.

Sekretariatets kommentar:

Under tilvising til klagenemnda si sak 2016/97, understreka nemnda at det berre er ei ulovleg direkte anskaffing dersom forlenginga fører til ei "vesentlig endring av grunnlaget for konkurransen eller leverandørenes opprinnelige tilbud". Klagenemnda tok likevel stilling til om regelverket var brote ved at det ikkje blei sett fast eit bestemt tidspunkt for kor lenge valde leverandør vedstod seg tilbodet sitt.

Det følgjer av forskrifta § 19-6 (1) at oppdragsgivar skal angje vedståelsesfristen med "dato og klokkeslett". I tidlegare klagenemndpraksis er det stilt krav om at "[n]år en så presis frist skal forlenges, kreves det en tydelig angivelse av den nye fristen", jf. eksempelvis sak 2005/189 premiss (68). I sak 2008/13 premiss (32) uttalte klagenemnda at fristen ikkje var angjeven tilstrekkeleg presist i eit tilfelle der det var avtalt vedståelsesfrist "inntil innklagede var klar til å inngå kontrakt".

I NOU 2010:2 på side 165 er det uttalt at "[d]et bør være opp til leverandørene hvor lenge de ønsker å vedstå seg sine tilbud". Klagenemnda var samd i desse betraktningane og la til grunn det same. Då kontrakt blei tildelt klagar, gav valde leverandør inn ei begjæring om mellombels forføyning. Innklaga avviste klagar 24. mai 2016. Dagen etter bad innklaga valde leverandør om å forlenge vedståelsesfristen. Valde leverandør svara at "[v]i bekrefter forlengelsen av vedståelsesfristen i vårt tilbud". På det tidspunktet vedståelsesfristen blei forlengt, var det naturleg å forstå valde leverandør sin forlenging slik at tilbodet var bindande innanfor det tidsrommet ei eventuell klagehandsaming ville ta. Dette svarte til dømet på forlenginga som nemnt i NOU 2010:2, om "«én måned etter at håndhevelsesorganet har behandlet klagen» eller liknende". Vedståelsesfristen var derfor forlengt i tråd med regelverket.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Saksbehandler: LIRA
Registrert inn: 18.07.2016
Avsluttet: 15.02.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda