2016/13 Hå kommune: Brudd på regelverket

Innklaget: Hå kommuneKommunal myndighet
Klager: JTR Gruppen AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Ulovlig direkte anskaffelse, Begrunnelse, Klageadgang/klagefrist/karens, Avlysning/totalforkastelse

Sammendrag:

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om tømming og spyling mv. av septiktanker og sandfangkummer. Etter beslutningen om å tildele kontrakt til valgte leverandør var meddelt tilbyderne, ble konkurransen avlyst med henvisning til at det var brukt et ulovlig tildelingskriterium. Konkurransen ble kunngjort på nytt, men etter en ny beslutning om å tildele kontrakten, denne gang til klager, avlyste innklagede den nye konkurransen. Begrunnelsen var at innklagede hadde kommet til at den første avlysningen kunne omgjøres. Klagenemnda konkluderte med at innklagede ikke hadde adgang til å omgjøre den første avlysningsbeslutningen, og heller ikke hadde saklig grunn til å avlyse den andre konkurransen. Nemnda fant også at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å inngå kontrakt med valgte leverandør med grunnlag i den første konkurransen.

Utvalgt sak

Kontraktsinngåelse basert på en tidligere avlyst konkurranse var en ulovlig direkte anskaffelse

Klagenemnda tok i sak 2016/13 stilling til om en oppdragsgiver hadde adgang til å inngå kontrakt basert på en konkurranse som tidligere var avlyst. Klagenemnda kom til at kontraktsinngåelsen ikke kunne hjemles i den første kunngjøringen, og innklagedes omgjøring av den første avlysningen, og kontraktsinngåelsen med valgte leverandør måtte derfor karakteriseres som en ulovlig direkte anskaffelse.

Sekretariatets kommentar:

Innklagede skulle inngå en rammeavtale om tømming og spyling mv. av septiktanker og sandfangkummer. Etter å ha kunngjort en åpen anbudskonkurranse om dette, og besluttet å tildele kontrakt, ble konkurransen avlyst med henvisning til at det var brukt et ulovlig tildelingskriterium. Konkurransen ble kunngjort på nytt, men etter en ny beslutning om å tildele kontrakten, denne gang til klager, avlyste innklagede den nye konkurransen. Begrunnelsen var at innklagede hadde kommet til at den første avlysningen kunne omgjøres. Innklagede erkjente at det var brukt et ulovlig tildelingskriterium, men mente at det likevel ikke forelå avlysningsplikt. I denne saken var det klart at innklagede hadde plikt til å avlyse den første konkurransen, og det var derfor ikke adgang til å omgjøre avlysningsbeslutningen. Dette innebar at innklagede heller ikke hadde vist til en saklig grunn for å avlyse den andre konkurransen.

Når det gjaldt inngåelsen av kontrakt med valgte leverandør, hadde nemnda i en tidligere sak, 2008/5, kommet til at kontraktsinngåelse i slike tilfeller utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse. Nemnda uttalte imidlertid til at sak 2008/5 ikke uten videre innebar at kontraktsinngåelse i en konkurranse som på et tidligere tidspunkt var avlyst måtte anses som en ulovlig direkte anskaffelse. Nemnda viste til reglene om vedståelsesfrist som ble endret 1. juli 2012, og at den rettslige klassifiseringen av kontrakter inngått der det ikke foreligger bindende tilbud dermed var modifisert. De samlede forholdene i denne saken gjorde likevel at kontraktsinngåelsen måtte karakteriseres som en ulovlig direkte anskaffelse. Nemnda uttalte også at en omgjøring av en avlysningsbeslutning i alle tilfeller vil kreve en ny tildelingsbeslutning, og at det derfor skal angis en karensperiode, jf. forskriften § 13-3 (1).

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Saksbehandler: EIRI
Registrert inn: 19.01.2016
Avsluttet: 20.04.2016
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda