2015/143 Helse Sør-Øst RHF: Brudd på regelverket

Innklaget: Helse Sør-Øst RHFOffentligrettslig organ
Klager: Aleris Helse AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Avvisning av leverandør, Begrunnelse, De generelle kravene i § 5

Sammendrag:

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtaler for polikliniske radiologitjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt forskriften § 11-10 (1) bokstav a ved ikke å avvise valgte leverandør, som verken i sitt tilbud eller ved å gi supplerende opplysninger, hadde dokumentert at selskapet oppfylte kvalifikasjonskravet om "kompetanse og systemer som sikrer at tjenesten kan utføres med lave miljøbelastninger og høy grad av sikkerhet". Klagenemnda tok ikke stilling til om innklagede hadde brutt regelverket ved å innhente de supplerende opplysningene. Klagers anførsel om brudd på likebehandlingsprinsippet ble ikke behandlet. Saken ble behandlet i stornemnd fordi den også inneholdt en anførsel om brudd på begrunnelsesplikten. Dette er første gang nemnda har vurdert begrunnelsesplikten i en lavest- pris konkurranse hvor innklagede i tildelingsbegrunnelsen ikke opplyste om evalueringsprisen. Klagenemnda kom til at tilbydernes evalueringspris i utgangspunktet må oppgis, men at det i den foreliggende saken var grunn til anta at det var av konkurransemessig betydning å hemmeligholde prisene, jf. forskriften § 3-6, jf. forvaltningsloven § 13.

Utvalgt sak

Tilbydernes evalueringspris skal i utgangspunktet oppgis i begrunnelsen i en lavest-pris konkurranse

Klagenemnda har i sak 2015/143 for første gang vurdert begrunnelsesplikten i en lavest-pris konkurranse, hvor innklagede i tildelingsbegrunnelsen ikke opplyste om evalueringsprisen.

Sekretariatets kommentar:

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtaler for polikliniske radiologitjenester. Klager anførte at innklagede hadde brutt begrunnelsesplikten i forskriften § 11-14 (1), ved ikke å opplyse hvilke evalueringspriser som ble lagt til grunn.  Klagenemnda kom til at tilbydernes evalueringspris i utgangspunktet må oppgis. I et tilfelle hvor tilbudt pris er det eneste kriteriet tilbudene skal vurderes på bakgrunn av, vil prisen (totalpris eller evalueringspris) være det eneste oppdragsgiver kan opplyse om for å kunne gi en konkret begrunnelse for valg av tilbud. Det vil i motsatt fall ikke være nevneverdig innhold i begrunnelsesplikten ved tildelingskriteriet "lavest pris". Dersom oppdragsgiver gir en begrunnelse hvor det bare opplyses at valgte leverandør hadde den laveste prisen, vil dette ikke gi leverandørene særlig mulighet til å bedømme om anskaffelsesprosedyren har foregått i samsvar med regelverket, og om det er grunnlag for å imøtegå tildelingsbeslutningen. Ofte vil heller ikke total- eller evalueringsprisen gi tilbyderne mye informasjon, men tilbyderne vil likevel få betydelig mer informasjon enn ved bare å få opplyst at valgte tilbyder hadde lavest pris. Prisinformasjonen kan gi grunnlag for å avdekke feil ved oppdragsgivers utregning av total- eller evalueringsprisen. For oppdragsgiver vil det vanligvis heller ikke være særlig byrdefullt å innta opplysninger om total- eller evalueringspris i begrunnelsen.

I praksis er det derfor først og fremst kravet til hemmelighold av opplysninger av konkurransemessig betydning som begrenser begrunnelsesplikten, jf. forskriften § 3-6, jf. forvaltningsloven § 13. Innklagede opplyste, noe klager ikke bestred, at markedet for radiologiske tjenester er spesielt. Det er få leverandører på markedet, og innklagede er den helt dominerende kunden. Aktørene er av forskjellig størrelse og må antas å ha ulike prissettingsstrategier. Gitt utfordringene med å opprettholde konkurransen på markedet for radiologiske tjenester og særtrekkene ved innklagedes tildelingsmodell, antok klagenemnda at det var av konkurransemessig betydning å hemmeligholde opplysninger som gav innsikt i konkurrentenes prissettingsstrategier. I dette konkrete tilfellet hadde innklagede dermed ikke brutt begrunnelsesplikten i forskriften § 11-14 (1) ved ikke å opplyse om hvilke evalueringspriser som ble lagt til grunn i evalueringen.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIRA
Registrert inn: 10.12.2015
Avsluttet: 04.05.2016
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda