Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og vedtak
03.02.2016 2015/127

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Ikke brudd på regelverket

02.02.2016 2016/4

Skedsmo kommune

Trukket

02.02.2016 2015/126

Herøy kommune

Brudd på regelverket

02.02.2016 2016/12

Oslo kommune Sykehjemsetaten

Trukket

29.01.2016 2015/112

Renovasjon i Grenland IKS

Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Manglande reaksjon på kontraktsmisleghald kan vere ei ulovleg direkte anskaffing

Klagenemnda kom til at ein kontrakt inngått etter ein anbodskonkurranse var vesentleg endra ved at innklaga hadde unnlate å følgje opp og handheve kontraktsmisleghaldet frå valde leverandør, når innklaga i saka hadde hatt ei klar oppfordring til å avdekke misleghaldet. Innklaga hadde såleis føreteke ei ulovleg direkte anskaffing.

Konkurranse med forhandling etter ein mislykka anbodskonkurranse - kan budsjettoverskridande tilbod vere uakseptable, jf. § 14-4 bokstav a?

Retten til å forhandle med tilbydarane etter ein mislykka anbodskonkurranse er drøfta i ei rekke saker i klagenemnda, utan at praksisen har vore heilt eintydig. Nyare juridisk litteratur har kasta nytt lys over forhandlingsåtgangen, og då sak 2015/4 reiste spørsmålet om budsjettoverskridande tilbod kunne vere uakseptable jf.  forskrifta § 14-4 bokstav a, valde klagenemnda difor å behandle den i stornemnd.

Se alle utvalgte saker

Ny sekretariatsleder fra 1. januar 2016

Anneline Vingsgård er nå tilbake som sekretariatsleder/direktør for offentlige anskaffelser etter to år som nasjonal ekspert i EU kommisjonen.

Nyhetsbrev 4

Da er årets siste nyhetsbrev her

Dom i KOFAs andre rettsak

Nå er dom i KOFAs andre rettssak om ilagt overtredelsesgebyr for ulovlig direkte anskaffelse avsagt. Dommen er rettskraftig.

Nyhetsarkiv