Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og vedtak
18.12.2014 2013/141

Vinje kommune

Ikke brudd på regelverket

18.12.2014 2013/83

Trondheim kommune

Ikke brudd på regelverket

15.12.2014 2014/116

Karmøy kommune

Ikke brudd på regelverket

15.12.2014 2014/53

Undervisningsbygg Oslo KF

Ikke brudd på regelverket

15.12.2014 2014/27

Oslo kommune v/renovasjonsetaten

Brudd på regelverket

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Avgjørelse om regelverkets anvendelse på en avtale hvor den offentlige oppdragsgiver er en av flere tjenestemottakere

Spørsmålet i saken var om regelverket om offentlige anskaffelser kom til anvendelse på en avtale hvor kommunen var en av flere tjenestemottakere. Tjenesten som ble levert var utarbeidelse av forslag til områdeplan for Hanasand næringsområde. Kommunen eide en andel av dette området, og forpliktet seg i egenskap av grunneier til å betale 11 % av vederlaget. De øvrige grunneierne betalte 89 % av vederlaget.

Anbudskonkurranse der tildelingsevalueringen var basert på møte med tilbudte konsulenter

Klagenemnda behandlet i sak 2013/103 spørsmål om lovligheten av å gjennomføre møter med tilbudt personell for å vurdere deres kompetanse for utførelsen av oppdraget. Klagenemnda fant at regelverket ikke prinsipielt er til hinder for å benytte møter eller intervju ved anskaffelsen, og at tildelingskriteriet ikke brøt med forhandlingsforbudet. Det ble imidlertid presisert at oppdragsgiver må sikre etterprøvbarhet på en god måte, jf. forskriften § 3-1 (4).

Se alle utvalgte saker