Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og avgjort
26.11.2015 2015/102

Anskaffelser Fellesenhet Gjøvikregionen

Brudd på regelverket

24.11.2015 2015/106

Asker kommune

Brudd på regelverket

18.11.2015 2015/89

Statens vegvesen

Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

18.11.2015 2015/97

Sykehuset i Telemark HF

Brudd på regelverket

18.11.2015 2015/103

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Brudd på regelverket

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Manglande reaksjon på kontraktsmisleghald kan vere ei ulovleg direkte anskaffing

Klagenemnda kom til at ein kontrakt inngått etter ein anbodskonkurranse var vesentleg endra ved at innklaga hadde unnlate å følgje opp og handheve kontraktsmisleghaldet frå valde leverandør, når innklaga i saka hadde hatt ei klar oppfordring til å avdekke misleghaldet. Innklaga hadde såleis føreteke ei ulovleg direkte anskaffing.

Konkurranse med forhandling etter ein mislykka anbodskonkurranse - kan budsjettoverskridande tilbod vere uakseptable, jf. § 14-4 bokstav a?

Retten til å forhandle med tilbydarane etter ein mislykka anbodskonkurranse er drøfta i ei rekke saker i klagenemnda, utan at praksisen har vore heilt eintydig. Nyare juridisk litteratur har kasta nytt lys over forhandlingsåtgangen, og då sak 2015/4 reiste spørsmålet om budsjettoverskridande tilbod kunne vere uakseptable jf.  forskrifta § 14-4 bokstav a, valde klagenemnda difor å behandle den i stornemnd.

Se alle utvalgte saker

Alle KOFA-avgjørelser tilgjengelige på nettsidene

Alle KOFAs nemndsavgjørelser siden etableringen i 2003 er nå publisert på nettsidene våre i pdf-versjon. Det samme gjelder alle avvisninger fra og...

Masteroppgave om offentlige anskaffelser - stipend og skriveplass

KOFA tilbyr også i 2016 masterstipend med skriveplass for jusstudenter som ønsker å skrive innenfor rettsområdet offentlige anskaffelser.

Svarfristene til KOFA forkortes

KOFA har besluttet å forkorte enkelte av de svarfrister som gjelder for prosesskrift til KOFA. Innskjerpingen gjøres for at KOFA skal være i stand...

Nyhetsarkiv